Bases de subvencions Bases de subvencions

Vés enrere

Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018.

Anunci d'aprovació inicial de data 1 de desembre de 2017 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Acord del ple d'aprovació de les bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, any 2018.

Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants destinades a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural.

Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a ens locals i entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats esportives de caràcter singular.

Bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter singular, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.

Bases específiques que han de regir la convocatòria el procediment per a la concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o interès per a la demarcació de Tarragona.

Anunci d'aprovació definitiva de data 5 de febrer de 2018 del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Anunci d'aprovació definitiva de data 15 de febrer de 2018 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Acord de ple de dació de compte de data 23 de febrer de 2018 d'aprovació definitiva de les bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, any 2018.

Registre de publicacions

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Patronat de Turisme.- Decret 2022-0000384.- Aprovar la modificació de la convocatòria del Premi Jordi Cartanyà any 2022 com a conseqüència de la redistribució de la quantia màxima i concessió i reconeixement de l'obligació corresponent. 25/11/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0000957.- Aprovar la concessió de subvencions per a la realització d'actuacions de foment de l'emprenedoria, any 2022. 23/11/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0000959.- Aprovar la concessió de les subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis de l’any 2022. 23/11/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0000966. Aprovar la concessió de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, any 2022. 23/11/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0000956.- Aprovar la concessió dels ajuts a les persones participants a la convocatòria Joves Emprèn Rural. 23/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 16 de novembre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 16/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 16 de novembre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 16/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 8 de novembre de 2022 de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 6/2021- 2/2022. Persones jurídiques privades amb i sense ànim de lucre 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 8 de novembre de 2022. Concessió de subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2022. Resolució 3/2022 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 8 de novembre de 2022. Concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 2/2021 i 1/2022 Ens localsEns locals 09/11/22
SAC-Cultura. Acord núm. 2022-0000873. Concedir una subvenció a l'Associació Medieval Llegenda de Sant Jordi, d'acord amb la convocatòria destinada a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància, any 2022 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de data 8 de novembre de 2022 de concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 6 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de data 8 de novembre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions destinades a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de data 25 d'octubre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions destinades a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2022) 26/10/22
Comunicació.- Concessió de subvencions per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal editades el 2021. 26/10/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern número 2022-0000843 Aprovar la concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022) 26/10/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern del 25 d'octubre de 2022. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per a actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 5. 26/10/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022-0000370.- Aprovar la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2022. 25/10/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de l'11 d'octubre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries (any 2022) 19/10/22
SAM-Cooperació - Acord 2022-0000805. - Concedir les subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. 19/10/22

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005508. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Emd de Jesús i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música, escoles de dansa i escoles d’art i disseny, de titularitat municipal, de la demarcació de Tarragona (curs 2021-2022) 25/11/22
Patronat de Turisme.- Decret 2022-0000405.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació d'una subvenció per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans, any 2022. 25/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005780. - Acceptar les documentacions justificatives presentades per l'Ajuntament d'Arnes i per l'Ajuntament d'Ulldemolins i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides d'Excepcionals 2021 25/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005764. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Mont-ral i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal 2017, programa d'inversió. 25/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005763. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Renau i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2018, del Programa d'inversions. 25/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005762. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019, del Programa d'inversions. 25/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005761. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Alfara de Carles i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2019 del Programa d'inversions. 25/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005760. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Querol i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2019, del Programa d'inversions. 25/11/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005749. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de subvencions concedides en el marc de la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2022) 24/11/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005753. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de subvencions concedides en el marc de la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d’interès per a la ciutadania, de caràcter singular (any 2022) 24/11/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005750 Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats i projectes culturals. Convocatòria de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural, any 2021 24/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005741. - Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides d'Excepcionals 2022. 24/11/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005703. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de subvencions concedides en el marc de la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2022) 23/11/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005692. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Pratdit i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2022) 23/11/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005695. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de subvencions concedides en el marc de la convocatòria per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular (any 2022) 23/11/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0005704. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats i projectes culturals. Convocatòria de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural, any 2021 23/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 10 de novembre de 2022 d'aprovació de la documentació justificativa presentada per Editorial Piolet, SL i recon l’obligació de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades l'any 2021. (Any 2022) 21/11/22
SAM-MSET.- Decret 2022-0005613.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, subvencions per la Transició energètica i acció climàtica. Convocatòria 2021. 21/11/22
SAM-MSET.- Decret 2022-0005612.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021. 18/11/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0005581. - Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Torroja del Priorat i per l'Ajuntament de Vinebre i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides d'Excepcionals 2021. 16/11/22