Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-MSET.- Concessió de la subvenció de concurrència competitiva de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022. 21/09/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern núm. 2022-0000716. Concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per a actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 3 21/09/22
SAM-Cooperació - Acord 2022-0000695. - Concedir les subvencions per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2022. 07/09/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern, 26 de juliol de 2022. Aprovar la concessió de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022 27/07/22
SAC-Cultura. Acord de concessió núm. 2022-0000471. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 2 08/06/22
SAC-Cultura. Acord de concessió núm. 2022-0000285. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 1 03/05/22
Ocupació i Emprenedoria.- Acord de concessió dels Premis InJUè Emprèn dipta.cat 2021-22. 25/04/22
SAM-Cooperació – Acord 2022-0000089. - Aprovar les planificacions dels exercicis 2022 i 2023 presentades pels ens locals i concedir les subvencions corresponents a l'anualitat 2022. (PAM 2020-2023). 23/02/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2021-0005898. Concedir subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 3/2021 Persones físiques i jurídiques 13/01/22
Projectes Europeus i Regió del Coneixement.- Concedir subvencions per al cofinançament de les operacions incloses en els PECTs presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb la participació d’ens locals d’aquestes comarques, universitats i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris dins de la convocatòria regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril del DGAPH. 30/12/21
SAC-Cultura. Decret de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions, editades l'any 2021. Resolució 4/2021 Persones físiques i jurídiques 29/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per entitats o associacions sense ànim de lucre que treballen als municipis del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Baix Penedès en projectes i programes adreçats a la promoció de la salut pública, en règim de concurrència competitiva, per a l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, per l’exercici 2021. 23/12/21
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per la conservació i millora d’espais naturals, convocatòria 2021. 23/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural. Any 2021 22/12/21
SAC-Cultura. Concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 2/2021 Persones físiques i jurídiques 22/12/21
SAC-Cultura. Acord de concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució número 6 i esmena de la resolució número 5, pel que fa a la concessió d'una subvenció a l'Ajuntament de Sarral. Any 2021 22/12/21
SAM-MSET.- Avocar per aquest acte les competències i concedir el Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021 en la seva XVIIa. edició, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de les comarques de Tarragona, i reconèixer l'obligació corresponent, derivada de la concessió del Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2021. 17/12/21

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004684. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Amposta i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, del Programa d'inversions. 26/09/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004636.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021. 21/09/22
SAM-Cooperación - Decreto 2022-0004614. - Aceptar la documentación justificativa presentada por el Ayuntamiento de Bellvei y reconocer la obligación correspondiente al gasto derivado de la subvención concedida del Plan de Acción Municipal (PAM) 2020-2023, del Programa de gastos corrientes, anualidad 2022. 20/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004613. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Pira i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida pel Pla d'Acció Municipal 2019 (PAM), programa d'inversions. 20/09/22
SAM-Cooperación - Decreto 2022-0004612. - Aceptar la documentación justificativa presentada por el Ayuntamiento del Aleixar y reconocer la obligación correspondiente al gasto derivado de la subvención concedida de acuerdo con las Bases específicas reguladoras del PAM 2017, del programa de inversiones. 20/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004610. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Castellvell del Camp i reconèixer l'obligació per l'actuació concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM), del programa d'inversions, anualitat 2019. 20/09/22
Ocupació i emprenedoria.- Decret 2022-0004579.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació restant en favor de les entitats beneficiàries de les subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la Covid-19 durant l'any 2020. 19/09/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004556. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses empreses i autònoms i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides per a activitats i projectes culturals. Convocatòria de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors autònoms de la demarcació de Tarragona, pertanyents al Sector cultural, any 2021 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004574. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents de les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 20-23, anualitat 21 i programa d'Inversions. 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004573. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament del Pla de Santa Maria i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2020-2023, anualitat 2021, del Programa d'inversions. 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004571. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Banyeres del Penedès i reconèixer l'obligació de l'import corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 20-23, anualitat 2021 del programa d'Inversions. 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004570. - Acceptar les justificacions presentades per l'EMD de Campredó i l'Ajuntament de Riudecanyes i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del PAM 2020-2023, anualitat 2021, programa d'inversions 16/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004569. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Montferri i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida del PAM 2021, del Programa d'inversions. 16/09/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004505.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2021. 15/09/22
SAM-MSET.- Decret núm. 2022-0004502.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides, de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, de concurrència competitiva, per a l'exercici 2021. 15/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004528. - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Amposta i reconèixer l'obligació corresponent a la despesa derivada de la subvenció concedida per desenvolupar polítiques municipals d'habitatge, anualitat 2021. 14/09/22
SAM-Cooperació - Decret 2022-0004400. - Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides pel PAM 2021, Programa d'inversions. 05/09/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004415. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament d'Alió i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per a l’any 2021 08/09/22
SAC-Cultura. Decret núm. 2022-0004396. Aprovar la documentació justificativa presentada per Combinats SCoopC i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per activitats culturals o d’interès ciutadà a la demarcació de Tarragona, i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, per a l’any 2021 05/09/22
SAC-CULTURA.Decret núm. 2022-0004397.Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament dels Garidells i reconèixer l’obligació parcial corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a la redacció d’avantprojectes, projectes i direcció d’obres vinculades a la consolidació del castell i del seu entorn 02/09/22