Subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal

Descripció
Subvencions via concurrència competitiva a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal.

Àmbit
Subvencions - Mitjans de comunicació
Com se sol·licita:
Forma de presentació de sol·licituds: per escrit, en suport paper, en model normalitzat disponible a https://seuelectronica.dipta.cat/


Termini de presentació de sol·licituds: de 15 de març a 15 de maig de 2018.
Condicions d'accés:
Són les que consten en l'apartat cinquè de les bases reguladores de la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal.
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Comunicació
Persona responsable: Joaquim Martínez Homs
Adreça: Passeig Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 296 616
Correu electrònic: jmartinez@dipta.cat
A qui va adreçat:
Poden presentar sol·licituds per ser beneficiaris totes aquelles associacions, agrupacions i entitats privades que editin publicacions periòdiques d’àmbit local o comarcal i que les distribueixin dins els límits territorials de les comarques de Tarragona, durant l’any 2018.
Drets i obligacions:

Normativa aplicable:
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.