Col·laboració amb obsequis institucionals per a activitats culturals i esportives

Descripció
La Diputació de Tarragona col·labora en activitats culturals i esportives organitzades per ajuntaments i per entitats i associacions sense ànim de lucre, amb llibres o trofeus, en funció de l'activitat.
Àmbit
Altres serveis
Com se sol·licita:
Sol·licitud escrita que s'ha de presentar al registre de la Diputació de Tarragona.
Compromisos de qualitat:
Un cop rebuda la sol·licitud a la unitat, contestar-la per escrit en un termini màxim de cinc dies.
Des de que el sol·licitant contacta amb la unitat, resoldre el lliurament de l'obsequi en un termini màxim d'una setmana, en funció de la tipologia de l'obsequi i de les existències.
Condicions d'accés:
Les activitats que s'organitzen no han de tenir benefici econòmic, tret que sigui per a causes benèfiques.

Contacte:
Unitat prestadora del servei: Relacions Institucionals i Protocol
Persona responsable: Lourdes Brull
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 296 605
Correu electrònic: protocol@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ajuntaments
Consells comarcals
Entitats i associacions de les comarques tarragonines
Drets i obligacions:
Caldrà que es faci constar la col·laboració de la Diputació inserint el logotip en els material de difusió de l'activitat
Es poden trobar els arxius de la marca de la Diputació a la web: http://www.dipta.cat/imatgecorporativa
Formes de participació:
Es podrà presentar un suggeriment o queixa a través de la bústia general de la web corporativa: http://www.dipta.cat/ca/queixes-suggeriments
Més informació:
La persona sol·licitant rebrà una carta de resposta per part de la Diputació.
Un cop rebi la carta, es posarà en contacte amb la unitat gestora del servei.