Cessió d'espais de la Diputació per a activitats externes de caire cultural i sense ànim de lucre

Descripció
La Diputació de Tarragona cedeix diversos espais, per a activitats culturals i sense ànim de lucre, a entitats i associacions, prèvia petició.
Sales que es gestionen:
Sala d'actes Santiago Costa (Palau Diputació a Tarragona)
Sala d'actes (Museu d'Art Modern a Tarragona)
Auditori Higini Anglès i Saló Noble (Palau Bofarull a Reus)
Àmbit
Altres serveis
Com se sol·licita:
Sol·licitud escrita
Compromisos de qualitat:
Resoldre la petició de Sala telefònicament i fent una prereserva el mateix dia
I resoldre la petició de Sala mitjançant carta signada pel President en 4 dies
Condicions d'accés:
Complir la normativa regulada a les Normes
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Relacions Institucionals i Protocol
Persona responsable: Lourdes Brull
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 296 605
Correu electrònic: protocol@dipta.cat
A qui va adreçat:
Entitats i associacions de les comarques tarragonines
Drets i obligacions:
Han de ser una entitat o associació sense ànim de lucre
El peticionari estarà obligat a fer constar la marca de la Diputació de Tarragona en les invitacions o altre documentació i aquesta s'aplicarà d'acord amb la normativa del Manual d'Identitat Corporativa http://www.dipta.cat/ca/imatgecorporativa
Formes de participació:
Es podrà presentar un suggeriment o queixa a través de la bústia general de la web corporativa: http://www.dipta.cat/ca/queixes-suggeriments
Normativa aplicable:
Per poder fer-ne ús cal complir les Normes específiques reguladores per a la concessió de llicències d'ús privatiu per a la utilització de Sales http://www.dipta.cat/sites/dipta/files/media/normesdus2010_0.pdf
Règim econòmic aplicable:

El pagament d'una taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de les Sales es resodrà d'acord amb les Ordenances Fiscals aprovades per la Diputació