Redacció projectes execució edificació municipal

Descripció
5. Redacció de projectes d’execució d’edificació de titularitat municipal. (inclouen l’estudi geotècnic i el projecte de seguretat i salut). Consta de: - Memòria descriptiva. - Memòria constructiva. - Memòria de compliment del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i de la normativa que li sigui d’aplicació. - Annexes a la memòria: càlcul estructural, control de qualitat, seguretat i salut , instruccions d’us i manteniment, .... - Plànols: situació, emplaçament i urbanització. Estat actual i/o topogràfic. Estructura. Plantes, alçats i seccions generals i de definició constructiva. Detalls. - Plecs de condicions. - Amidaments detallats per partides i capítols. - Pressupost detallat, justificació de preus i resum detallat amb valor final d’execució i contracta. - Projecte annex d’instal·lacions. - Estudi geotècnic en cas de ser necessari. - Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut segons correspongui. - En funció de la classificació de l’edifici, estudi o projecte de protecció contra incendis (a tramitar per part de l’ajuntament davant la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya). - L’ajuntament aportarà la normativa urbanística vigent i la documentació de què disposi referent a altres elements (serveis, servituds,...) que afectin el projecte.
Àmbit
Arquitectura
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:

Unitat prestadora del servei: Arquitectura Municipal
Persona responsable: Jaume Mutlló Pàmies
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 642
Correu electrònic: arquitectura@dipta.cat

A qui va adreçat:

Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:

- Ajuntaments de població inferior a 10.000 h.

- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de població inferior a 10.000 h.

- Mancomunitats de Municipis de població inferior a 10.000 h.

- Consorcis, Empreses Municipals i Entitats Públiques Empresarials, (participació d'ens locals de més del 50%), de municipis de població inferior a 10.000 h.

- Consells Comarcals
Formes de participació:

Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.

Més informació:
Recursos: propis / externs
Règim econòmic aplicable:

Subjecte a preu públic. Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona, vigent. http://www.dipta.cat/ca/finances-i-pressupostos/ordenances-fiscals

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Sol·licitud d'assistència al SAM
Documentació
A partir del 09-06-2015
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud d'assistència al SAM
Formulari web
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 09-06-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 09-06-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta