Direcció facultativa d'obres i coordinació de seguretat i salut a les obres (Arq)

Descripció
13. Direcció facultativa d’obres i coordinació de seguretat i salut a les obres. Direcció facultativa d’obres dels projectes previàment encarregats al SAM pels ens locals,:conjunt de funcions per dirigir el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte que la defineix, la llicència d’edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte. Coordinació de seguretat i salut a les obres, sempre i quan la direcció d’obra sigui realitzada per tècnics de la Diputació de Tarragona. a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. b) Revisar i informar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions que s’hi hagin introduït. c) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista a la normativa de prevenció de riscos laborals. d) Coordinar les accions i les funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. e) Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades. f) Anotar en el Llibre d’incidències les ordres que en matèria de seguretat i salut es donin amb la finalitat de realitzar el control i seguiment del Pla de seguretat i salut.
Àmbit
Arquitectura
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:

Unitat prestadora del servei: Arquitectura Municipal
Persona responsable: Jaume Mutlló Pàmies
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 642
Correu electrònic:
arquitectura@dipta.cat

A qui va adreçat:

Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:

- Ajuntaments de població inferior a 10.000 h.

- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de població inferior a 10.000 h.

- Mancomunitats de Municipis de població inferior a 10.000 h.

- Consorcis, Empreses Municipals i Entitats Públiques Empresarials, (participació d'ens locals de més del 50%), de municipis de població inferior a 10.000 h.

- Consells Comarcals
Formes de participació:

Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.

Més informació:
Recursos: propis
Règim econòmic aplicable:

Subjecte a preu públic. Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona, vigent. http://www.dipta.cat/ca/finances-i-pressupostos/ordenances-fiscals

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Sol·licitud d'assistència al SAM
Documentació
A partir del 09-06-2015
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud d'assistència al SAM
Formulari web
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 09-06-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 09-06-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta