Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats

Descripció
L’objecte d’aquestes bases es regular la concessió de subvencions destinades al finançament d’actuacions dels ens locals, destinades a la reducció de la proliferació d’animals d'espècies plaga que representen un problema per a la salut pública i el benestar de la població al estar implicades, de forma directa o indirecta, en la propagació de determinades malalties transmissibles, el transport d’animals domèstics abandonats i les actuacions de les noves plagues de mosca negra o mosquit tigre.
Àmbit
Subvencions - Medi ambient i Salut Pública
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat gestora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Gestió de subvencions
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat
A qui va adreçat:
Poden ser beneficiaris per a les actuacions de l’apartat a) de la base segona els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre amb població inferior a 8.000 habitants i que portin a terme les activitats descrites.Poden ser beneficiaris de les actuacions de l’apartat b) de la base segona tots els ajuntaments i EMD del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Més informació:
Calendari de tramitació
- Bases Generals de la Diputació de Tarragona: Aprovades inicialment el dia 21 de desembre de 2018 publicades al BOPT del 27 de febrer de 2019
- Aprovació de la convocatòria: Prevista per finals de març de 2019
 - Termini presentació de sol·licituds: previst per l’abril de 2019

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
2019_02_Esmena sol·licitud Peridomèstics i control de plagues
Documentació
A partir del 16-05-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2019_Sol·licitud de subvenció Peridomèstics (M-1--699-07-CA)
No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Fitxa tècnica del producte
No
Secretari/ària
Annex
Fitxa de detecció, dels cossos dels agents rurals
No
Secretari/ària
Annex
00_Pressupostos, (3) si escau

» Si escau, d’acord amb la Base 23.2 despeses subvencionables, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, cal aportar-ne 3.

No
Secretari/ària
Annex
Convocatòria 2018 - Justificació de subvenció per a la gestió d'espècies plaga
Documentació
A partir del 31-07-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Convocatòria 2018 - Expedient de justificació - Peridomèstics (M-1-673_01-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Desestiments, renúncies, pròrrogues (Altra documentació)
Documentació
A partir del 07-06-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta