Subvencions destinades a entitats de protecció i defensa d’animals domèstics

Descripció
Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, a entitats protectores d’animals que tinguin per objecte la protecció i defensa dels animals domèstics, i que tinguin com a prioritat donar servei als ens locals en la recollida d’animals abandonats, l’àmbit de les quals sigui el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Àmbit
Subvencions - Medi ambient i Salut Pública
Com se sol·licita:
Us heu de descarregar i emplenar el formulari, i presentar  la sol·licitud en suport paper a  qualsevol de les oficines del registre general de la Diputació de Tarragona:
- Passeig Sant Antoni, 100 (Palau de la Diputació), 43003 Tarragona
- Carrer Pere Martell, 2 (Edifici Síntesi), 43001 Tarragona
- Carrer Montcada, 32 (Palau Climent), 43500 Tortosa
Per qualsevol altre mitjà dels establerts per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Contacte:
Unitat gestora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Gestió de subvencions
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat
A qui va adreçat:
Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats  per a la protecció i defensa dels animals domèstics legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent amb indicació, si s’escau, d’inscripció com a nucli zoològic de la Generalitat de Catalunya i que el seu àmbit d’actuació sigui les comarques tarragonines. S’exclouen les que tinguin per finalitat l’exhibició, venda, intercanvi o qualsevol altra activitat esportiva, cinegètica d’explotació amb ànim de lucre.
Més informació:
Calendari de tramitació
- Bases Generals de la Diputació de Tarragona: Aprovades inicialment el dia 21 de desembre de 2018 publicades al BOPT del 27 de febrer de 2019
- Aprovació de la convocatòria: Prevista per finals de març de 2019
- Termini presentació de sol·licituds: previst per l’abril de 2019