Assessorament pressupostari i comptable

Descripció
Assessorament pressupostari i comptable: consultes i informes de caràcter pressupostari i comptable general.
Àmbit
Econòmic
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online, i haurà de ser presentada per:
-L'alcalde/essa
Condicions d'accés:
L’assistència es donarà prèvia petició de l’ens i pel termini d'un any. L’assistència s’iniciarà l’1 de gener, prèvia petició de l’ens locals abans del 15 de febrer de l’any en curs.
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Secretaria Intervenció Municipal
Subunitat Suport pressupostari i comptable
Persona responsable: Elena Gisbert Ejarque
Adreça: Pere Martell, 2 - 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 671
Correu electrònic: sam.comptabilitat@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ens locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres  fins a 10.000 habitants.
Drets i obligacions:
Els usuaris d'aquesta assistència tindran els drets previstos en la Carta de Serveis del SAM, i com a dret específic d'aquesta assistència, els usuaris tenen dret a rebre l’assistència programada per al seu ens.
Formes de participació:
Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.
Més informació:
 a)     Aquest servei no inclou cap tutoria pressupostària ni comptable ni elaboració de fitxers, memòria ni tancament.
b)    La sol·licitud d’aquest servei exclou la petició del servei de tutoria pressupostària i comptable.
Normativa aplicable:
Normativa aplicable: Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals,  RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’Hisendes locals, en matèria de pressupostos, Ordre 3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura pressupostària de les entitats locals, Bases d’execució del pressupost municipal, Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 
Règim econòmic aplicable:
No subjecte a preu públic.

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació signada per l'Alcalde
Documentació
A partir del 16-01-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 16-01-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta