Projectes d'instal·lacions i serveis municipals

Descripció
1. Redacció de projectes d’instal·lacions i serveis de titularitat municipal. L’objecte serà la renovació, arranjament o remodelació de: · Pavimentació i serveis de carrers. o Instal·lacions d’aigua potable. o Instal·lacions de clavegueram residual i pluvial. o Xarxes de gas. o Enllumenat públic o Xarxes de telefonia i dades o Xarxes de baixa tensió o Xarxes de telecomunicacions · Infrastructures d’espais públics. · Accessos i vials públics. · Obra pública civil, en general. Consta de: - Memòria descriptiva. - Annexes a la memòria: compliment de la normativa que li sigui d’aplicació, càlculs necessaris de les instal·lacions, control de qualitat, seguretat i salut, afectacions, justificació de preus, fotografies, estudis luminotècnics, etc.... - Plànols: situació, emplaçament, estat actual i/o topogràfic, planta, perfils longitudinals i transversals, detalls. - Plecs de condicions. - Amidaments detallats per partides i capítols. - Quadres de preus. - Pressupost parcial, i resum detallat amb valor final d’execució i general de licitació. - Estudi geotècnic en cas de ser necessari - Estudi hidrogeològic en cas que sigui necessari. - Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut segons correspongui.
Àmbit
Enginyeria
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Vicenç Veses Ibáñez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 629
Correu electrònic:
sam.enginyeria@dipta.cat
A qui va adreçat:

Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:

- Ajuntaments de població inferior a 10.000 h.

- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de població inferior a 10.000 h.

- Mancomunitats de Municipis de població inferior a 10.000 h.

- Consorcis, Empreses Municipals i Entitats Públiques Empresarials, (participació d'ens locals de més del 50%), de municipis de població inferior a 10.000 h.

- Consells Comarcals
Formes de participació:
Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.
Més informació:
Recursos: propis / externs
Règim econòmic aplicable:
Subjecte a preu públic. Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona, vigent. http://www.dipta.cat/ca/finances-i-pressupostos/ordenances-fiscals

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Sol·licitud d'assistència al SAM
Documentació
A partir del 21-10-2015
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud d'assistència al SAM
Formulari web
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 21-10-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 21-10-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta