Plans directors conjunts municipis menys 400 hab.

Descripció
21. Guia de Serveis. Plans Directors conjunts per a municipis de menys de 400 habitants. Com a primer document tècnic d’un municipi de menys de 400 habitants, es redacta un avantprojecte de tot el nucli urbà, amb la definició d’una actuació conjunta de renovació de tots els serveis, per a que en posteriors documents ja estiguin definits els serveis: diàmetres, ubicació, situació del dipòsit, depuradora, transformador, etc. Sempre s’utilitzarà el Planejament vigent com a punt de partida, i es tindran en compte els criteris per al disseny de cada Pla Director elaborats per Enginyeria, però de forma minimalista, es a dir, sols les actuacions estrictament necessàries per a la definició de cada servei: diàmetres, seccions del cablejat, etc. Consta de: - Memòria descriptiva. - Annexes a la memòria: compliment de la normativa que li sigui d’aplicació, càlculs necessaris de les instal·lacions, fotografies, taules i gràfiques de dades, etc.... - Plànols: situació, emplaçament, estat actual, planta, perfils longitudinals i transversals, detalls. - Valoració econòmica
Àmbit
Enginyeria
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Vicenç Veses Ibáñez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 629
Correu electrònic:
sam.enginyeria@dipta.cat
A qui va adreçat:

Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:

- Ajuntaments de població inferior a 10.000 h.

- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de població inferior a 10.000 h.

- Mancomunitats de Municipis de població inferior a 10.000 h.

- Consorcis, Empreses Municipals i Entitats Públiques Empresarials, (participació d'ens locals de més del 50%), de municipis de població inferior a 10.000 h.

- Consells Comarcals
Formes de participació:

Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.

Més informació:
Recursos propis
Règim econòmic aplicable:
Subjecte a preu públic. Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona, vigent. http://www.dipta.cat/ca/finances-i-pressupostos/ordenances-fiscals

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Sol·licitud d'assistència al SAM
Documentació
A partir del 21-10-2015
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud d'assistència al SAM
Formulari web
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 21-10-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 21-10-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta