Alta d'usuaris a la plataforma ACTIO

Descripció
Aquest serveis permet la sol·licitud d'alta d'usuaris a la plataforma ACTIO.
Per fer-ho cal diferenciar el llistat d'usuaris que han d'accedir al registre general d'entrada de la resta d'usuaris .
Àmbit
Informàtic
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat prestadora del servei:
Persona responsable:
Adreça:
Telèfon:
Correu electrònic:
A qui va adreçat:
Ens locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:
- Ajuntaments
- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD)
- Mancomunitats de Municipis- Consorcis i Empreses Municipals, sempre que els ens locals que els constitueixin hi tinguin una participació de més del 50%
- Consells Comarcals
Règim econòmic aplicable:
No subjecte a preu públic

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Alta massiva usuaris a la plataforma ACTIO
Documentació
A partir del 01-11-2017
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Excel d'alta massiva d'usuaris

» Us podeu descarregar aquest excel des de l'apartat "Documentació relacionada" https://seuelectronica.dipta.cat/cartera-de-serveis/-/tramitaservice/action/showServei/8004330008/DIP45_MINIS_00001?p_auth=NEMRuMrd

No
No
Annex
Sol·licitud claus d'accés ERES

» Sol·licitud de claus d'accés a l'aplicació de Registre d'Entrada i Sortida (ERES)

No
No
Pdf Normalitzat