Suport en la tramitació d’activitats

Descripció
24. Suport en la tramitació d'activitast:
-    Actualització del registre d’expedients d’activitats municipals.
-    Assistència i assessorament jurídic i tècnic en la legalització d’activitats sotmeses a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i seguiment i supervisió del procediment administratiu.
-    Assistència i assessorament jurídic i tècnic en la legalització d’activitats sotmeses a la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. (Finestreta Única Electrònica-FUE, Declaració responsable, comunicació prèvia, procediment d’esmena, redacció pla control i inspecció)
-    Assistència i assessorament jurídic i tècnic en la legalització d’activitats agroindustrials i ramaderes, activitats d’espectacles públics i activitats recreatives, i activitats d’ús turístic.
-    Assistència tècnica en matèria de contaminació acústica: sense mesuraments acústics.
-    Assistència tècnica associada als Plans d’Autoprotecció d’activitats municipals (assessorament i informe).
Àmbit
Jurídic
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Secretaria Intervenció Municipal
Persona responsable: Elena Gisbert Ejarque
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 654
Correu electrònic: usim@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:
- Ajuntaments de població inferior a 10.000 h.
- Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de població inferior a 10.000 h.
- Mancomunitats de Municipis de població inferior a 10.000 h.
- Consorcis, Empreses Municipals i Entitats Públiques Empresarials, (participació d'ens locals de més del 50%), de municipis de població inferior a 10.000 h.
- Consells Comarcals
Formes de participació:
Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.
Més informació:
Recursos: Propis
Règim econòmic aplicable:
No subjecte a preu públic.

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Sol·licitud d'assistència al SAM
Documentació
A partir del 19-09-2016
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud d'assistència al SAM
Formulari web
Aportar documentació sense signar
Documentació
A partir del 11-06-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 19-09-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 19-09-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta