Gestió Forestal Sostenible (GFS), Prevenció Incendis Forestals i Gestió riscos en Protecció Civil: Ass.Tec.gestió forestal i promoció biomassa

Descripció
Redacció i suport tècnic a la tramitació dels Plans d’Ordenació i Gestió Forestal Sostenible en l’àmbit municipal o supramunicipal, així com dels plans d’aprofitament de la biomassa forestal i agrària, inclosos l’assistència directa i els estudis i treballs tècnics per a la promoció de la biomassa i el foment de la instal·lació de calderes en infraestructures i equipaments locals
Àmbit
Medi ambient
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: sam.mset@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ens locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre següents:

-Els ajuntaments de municipis de població inferior a 10.000 habitants

-Les entitats municipals descentralitzades (EMD) de població inferior a 10.000 habitants.

-Les mancomunitats de municipis sempre que els municipis mancomunats siguin de població inferior a 10.000 habitants.

-Els consorcis, empreses municipals i entitats públiques empresarials, sempre que els ens locals que els constitueixin hi tinguin una participació de més del 50%. Així mateix, tots els ajuntaments consorciats  i les empreses municipals hauran de ser de municipis de població inferior a 10.000 habitants.

-Els Consells Comarcals.
Formes de participació:
Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.
Més informació:
Recursos: propis / externs
Règim econòmic aplicable:
Subjecte a preu públic. Ordenança reguladora dels preus públics de la Diputació de Tarragona, vigent. http://www.dipta.cat/ca/finances-i-pressupostos/ordenances-fiscals

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Sol·licitud d'assistència al SAM
Documentació
A partir del 05-06-2016
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud d'assistència al SAM
Formulari web
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 05-06-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 05-06-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta