Subvencions destinades al finançament d'actuacions de prevenció local d'incendis forestals

Descripció
L’objecte d’aquestes bases específiques és regular la concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per donar suport econòmic als ajuntaments, EMD i agrupacions de defensa forestal (ADF en endavant) pel finançament d’actuacions de prevenció d’incendis forestals a les comarques de Tarragona per tal de contribuir a la preservació de la natura i a mitigar el canvi climàtic.
Àmbit
Subvencions - Medi ambient i Salut Pública
Com se sol·licita:
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Contacte:
Unitat gestora del servei: Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori
Persona responsable: Josep M. Prunera Figuerola
Persones de contacte: Gestió de subvencions
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 233 662
Correu electrònic: subv.mset@dipta.cat

A qui va adreçat:
Ajuntaments  i  EMD  pel finançament d’actuacions de prevenció d’incendis forestals a les comarques de Tarragona per tal de contribuir a la preservació de la natura i a mitigar el canvi climàtic.
Més informació:
Calendari de tramitació
- Bases Generals de la Diputació de Tarragona:
Aprovades inicialment el dia 21 de desembre de 2018 publicades al BOPT del 27 de febrer de 2019

- Aprovació de la convocatòria: Prevista per finals de març de 2019

- Termini presentació de sol·licituds: previst per l’abril de 2019

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
2019_02_Esmena sol·licitud Incendis Forestals
Documentació
A partir del 16-05-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2019_Sol·licitud de subvenció Incendis Forestals (M-1-696-05-CA)
No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informes i/o document acreditatiu de la zona d'afectació

» Informes en referència a les situacions o excepcions que es deriven d'espècies de vegetació i fauna protegida o d'època d'execució dels treballs.

No
Secretari/ària
Annex
Memòria detallada i cartogràfica

» Memòria detallada i cartogràfica de les actuacions per a la prevenció d'incendis forestals

No
Secretari/ària
Annex
Reportatge fotogràfic
No
Secretari/ària
Annex
Certificat de disposició de terrenys on es duran a terme les actuacions

» Certificat de disposició de terrenys on es duran a terme les actuacions de titularitat i/o gestió municipal i/o autorització propietaris per a la prevenció d'incendis forestals

No
Secretari/ària
Annex
Certificat/s atenent els criteris valoració

» Certificat criteris valoració: DUPROCIM, PAM INFOCAT, Plànol de Delimitació, PPI, PPU, POF, o de qualsevol altre o certificat acreditant inclusió actuació específica dins un pla o programa aprovat per l’administració competent

No
Secretari/ària
Annex
Certificat dates de les tasques de manteniment

» Certificat on hi figurin les dates de les darreres tasques de manteniment relacionades amb les actuacions proposades. Obligatori a presentar per aquells que han seleccionat les actuacions 1, 3 i 4.

No
Secretari/ària
Annex
00_Pressupostos, (3) si escau

» Si escau, d’acord amb la Base 23.2 despeses subvencionables, de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, cal aportar-ne 3.

No
Secretari/ària
Annex
Convocatòria 2018 - Justificació de subvenció per la prevenció local d'incendis forestals
Documentació
A partir del 23-08-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Convocatòria 2018 - Expedient de justificació - Incendis Forestals (M-1-677-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Memòria detallada i cartogràfica

» Memòria detallada i cartogràfica de les actuacions per a la prevenció d'incendis forestals

Secretari/ària
Annex
Reportatge fotogràfic
Secretari/ària
Annex
Material de difusió
No
Secretari/ària
Annex
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Certificat

» Certificat del secretari

Secretari/ària
Annex
Documentació complementaria justificació subvenció

» Documentació complementaria justificació subvenció - Factures, memòries, altra documentació- i que no disposa de tràmit específic dins la justificació

No
Secretari/ària
Annex
Desestiments, renúncies, pròrrogues (Altra documentació)
Documentació
A partir del 07-06-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta