Pla d'Acció Municipal - PAM

Descripció

Davant la situació econòmica en què es troben els municipis i entitats municipals descentralitzades, la Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions dins dels programes d'inversions i despeses corrents.

Àmbit
Subvencions - Cooperació amb els ens locals
Com se sol·licita:

Electrònicament, mitjançant el portal de tramitació Tràmits online , iniciant el tràmit “Sol·licitud de subvenció del PAM“.


Contacte:

Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 74
Correu electrònic:
g_aitc@dipta.cat

A qui va adreçat:
A tots els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Les obligacions dels ens locals beneficiaris són les establertes a la base de les bases reguladores.
Més informació:
Calendari de tramitació

Aprovació inicial de les Bases PAM 2019: 26/10/2018
Anunci al BOPT de l'aprovació inicial de les Bases PAM 2019: 05/11/2018
Anunci al BOPT de l'aprovació definitiva de les Bases PAM 2019: 04/01/2019
Aprovació de la convocatòria: 11/01/2019 
Anunci al BOPT de la convocatòria del PAM 2019: 23/01/2019
Termini de presentació de sol·licituds: del 24/01/2019 al 26/04/2019
Decret de concessió de la 1a selecció: 23/05/2019     

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  PAM 2018 - Sol·licitud disposició romanent per a nova actuació
Documentació
A partir del 02-07-2019
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud disposició romanent per a nova actuació - PAM

» Sol·licitud de disposició de romanent per finançar una nova actuació - PAM - M-1-646-2-CA

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de dades PAM

» Certificat de dades PAM (M-1-635/09-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/3-CA)

No
Pdf Normalitzat
Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut

» Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut del Departament de Salut (art.13 del RD 140/2003)

No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
  PAM 2019 - Sol·licitud subvenció - Programa inversions - Adquisicions
Documentació
A partir del 23-07-2019 fins al 12-09-2019
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud subvenció PAM 2019 - Programes inversions i amortitzacions de préstecs

» Sol·licitud subvenció PAM 2019 - Programes inversions i amortitzacions de préstecs (M-1-634/03-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de dades PAM

» Certificat de dades PAM (M-1-635/09-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/3-CA)

No
Pdf Normalitzat
Informe valoració moble/immoble serveis tècnics locals - PAM

» Informe de valoració del moble/immoble dels serveis tècnics locals - Adquisició immobles - PAM

No
Annex
Sol·licitud/Informe valoració immoble dels serveis tècnics de la DGAL - PAM

» Sol·licitud/Informe de valoració de l'immoble dels serveis tècnics de la Direcció General d'Administració Local (DGAL) - Adquisició immobles - PAM

No
Secretari/ària
Annex
Resum de la distribució del PAM 2019

» Resum de la distribució del PAM 2019 (M-1-636/03-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
  PAM 2019 - Sol·licitud subvenció - Programa inversions - obres
Documentació
A partir del 23-07-2019 fins al 12-09-2019
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud subvenció PAM 2019 - Programes inversions i amortitzacions de préstecs

» Sol·licitud subvenció PAM 2019 - Programes inversions i amortitzacions de préstecs (M-1-634/03-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de dades PAM

» Certificat de dades PAM (M-1-635/09-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/3-CA)

No
Pdf Normalitzat
Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut

» Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut del Departament de Salut (art.13 del RD 140/2003)

No
Secretari/ària
Annex
Resum de la distribució del PAM 2019

» Resum de la distribució del PAM 2019 (M-1-636/03-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
  PAM 2017 - Sol·licitud disposició romanent per a nova actuació
Documentació
A partir del 01-05-2018
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud disposició romanent per a nova actuació - PAM

» Sol·licitud de disposició de romanent per finançar una nova actuació - PAM - M-1-646-2-CA

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de dades PAM

» Certificat de dades PAM (M-1-635/09-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/3-CA)

No
Pdf Normalitzat
Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut

» Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut del Departament de Salut (art.13 del RD 140/2003)

No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 10-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
B1-Certificació única - Justificació obres (PAM)
Documentació
A partir del 07-02-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.13-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Cartell divulgatiu del Pla
No
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
Secretari/ària
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
Pdf Normalitzat
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.11-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.11-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
B2-Primera certificació - Justificació obres (PAM)
Documentació
A partir del 30-09-2013
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.13-CA)
Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Cartell divulgatiu del Pla
No
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
Secretari/ària
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
Pdf Normalitzat
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.11-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.11-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
B3-Certificació 2a i següents - Justificació obres (PAM)
Documentació
A partir del 30-09-2013
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
Secretari/ària
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
Pdf Normalitzat
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.11-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.11-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
B4-Certificació final - Justificació obres (PAM)
Documentació
A partir del 30-09-2013
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
Secretari/ària
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
Pdf Normalitzat
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.11-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.11-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
B5-Esmena justificació obres (PAM)
Documentació
A partir del 18-12-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.13-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Cartell divulgatiu del Pla
No
No
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
No
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
No
Pdf Normalitzat
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.11-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.11-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
C1-Lliurament previ despeses ord. reparació, manteniment i conservació (PAM)
Documentació
A partir del 25-07-2017 fins al 31-12-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de lliurament previ a la justificació del PAM (M-1-605-CA)

» Sol·licitud de lliurament previ a la justificació del PAM (M-1-605/02-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
C2-Justificació del Programa de Manteniment per despesa corrent (PAM)
Documentació
A partir del 30-09-2013 fins al 30-04-2020
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de despesa corrent - factures

» Certificat de despesa corrent (M-1-237-11-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Certificat de divulgació (Pla d'Acció Municipal)

» Certificat de divulgació del Pla d'Acció Municipal (M-1-616/02-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
D1-Lliurament previ de l'adquisició de béns immobles inventariables (PAM)
Documentació
A partir del 25-07-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de lliurament previ a la justificació del PAM (M-1-605-CA)

» Sol·licitud de lliurament previ a la justificació del PAM (M-1-605/02-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat adquisició béns immobles- lliurament previ PAM (M-1-617-CA)

» Certificat de l'adquisició de béns immobles inventariables - lliurament previ PAM (M-1-617-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
D2-Justificació adquisició de béns mobles o immobles inventariables (PAM)
Documentació
A partir del 30-09-2013
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.13-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Factura/es / Escriptura pública
Secretari/ària
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.11-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.11-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
E-Justificació del Programa de sosteniment del lloc de secretaria-intervenció del PAM
Documentació
A partir del 18-08-2017 fins al 31-10-2020
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat justificació, finançament i divulgació Programa secretaria-intervenció- PAM

» Certificat justificació, finançament i divulgació Programa secretaria-intervenció- PAM (M-1-608/05-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
F1-Lliurament previ per amortització extraordinària de préstecs (PAM)
Documentació
A partir del 19-12-2017 fins al 31-12-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de lliurament previ a la justificació del PAM (M-1-605-CA)

» Sol·licitud de lliurament previ a la justificació del PAM (M-1-605/02-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de l'acord plenari d'amortització

» Certificat de l'acord plenari d'amortització extraordinària i anticipada de préstec

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Annex
Notificació a l'entitat bancària de l'amortització

» Notificació a l'entitat bancària de l'amortització extraordinària i anticipada del préstec

Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
F2-Justificació d'amortització de préstecs (PAM)
Documentació
A partir del 30-09-2013 fins al 31-03-2020
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat amortització préstec, finançament i divulgació PAM

» Certificat de l'amortització del préstec, finançament de l'actuació i divulgació del Pla d'Acció Municipal (M-1-246/06-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Document bancari amortització
Alcalde/essa / President/a
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
Sol·licitud canvi actuació PAM - Programa inversions
Documentació
A partir del 02-01-2019 fins al 31-12-2020
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud canvi actuació PAM - Programa inversions

» Sol·licitud canvi actuació PAM - Programa inversions M-1-612/02-CA

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de dades PAM

» Certificat de dades PAM (M-1-635/09-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Acord de govern d'aprovació del canvi de destinació

» Acord de l'òrgan de govern competent d'aprovació del canvi de destinació

Secretari/ària
Annex
Document o projecte tècnic
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/3-CA)

No
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta