Pla d'Acció Municipal - PAM

Descripció

¿ La Diputació de Tarragona pretén, amb la formulació del PAM, que els ens locals en funció de la seva planificació i els seus recursos realitzin actuacions dins de diferents programes.

Àmbit
Subvencions - Cooperació amb els ens locals
Documentació relacionada
PAM 2020-2023 Publicació extracte Convocatòria
Acord convocatòria PAM 2020-2023
Requisits mínims a la documentació tècnica (ACTUALITZAT 29.01.2019)
Guia per a la presentació del PAM 2020-2023
PAM 2020-23 Bases reguladores
PAM 2019 _ Acord de concessió de la selecció addicional
PAM 2019_Acord de concessió de la 2a selecció
PAM 2019_Acord de concessió de la 1a selecció
PAM 2019_Anunci extracte Convocatòria BOPT
PAM 2019 Bases reguladores
PAM 2018 - Acord de concessió de la selecció addicional (efectes de notificació 18.12.18)
PAM 2018 - Acord de concessió de la 1a selecció (efectes de notificació 29.05.18)
PAM 2018 - Acord de concessió 2ª selecció (amb efectes de notificació 26.09.18)
PAM 2018 - Convocatòria
PAM 2018_Anunci extracte Convocatòria BOPT
PAM 2018 - Bases reguladores
PAM 2018_Presentació
NOVES Normes de divulgació i elements gràfics
PAM 2017 - Acord de concessió de la segona selecció (efectes de notificació 18.12.17)
PAM 2017 - Acord de concessió de la primera selecció (efectes de notificació 25.07.17)
PAM 2017_Convocatòria
PAM 2017_ Bases reguladores
PAM 2017 - FAQ's
PAM 2013-2016_Bases reguladores
PAM 2013-2016_Modificació Base 11a
PAM 2013-2016_Concessió anticipada PAM 2013
PAM 2013-2016_Concessió definitiva PAM 2013-2014 (efectes de notificació 30.07.14)
PAM 2013-2016_ 2ona concessió PAM 2014 i planificació PAM 2015 i 2016 (efectes de notificació 05.12.14)
PAM 2013-2016_1era concessió PAM 2015 i planificació PAM 2016 (efectes de notificació 08.06.15)
PAM 2013-2016_2ona concessió PAM 2015 (efectes de notificació 09.10.15)
PAM 2013-2016_ Concessió PAM 2016 (efectes de notificació 31.05.16)
Com se sol·licita:

Electrònicament, mitjançant el portal de tramitació Tràmits online , iniciant el tràmit “Sol·licitud de subvenció del PAM“.


Contacte:

Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 74
Correu electrònic:
g_aitc@dipta.cat

A qui va adreçat:
A tots els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre. Les obligacions dels ens locals beneficiaris són les establertes a la base de les bases reguladores.
Més informació:
Calendari de tramitació

- Aprovació inicial de les Bases PAM 2020-2023: 20/12/2019

- Publicació de l'aprovació inicial de les Bases al BOPT: 08/01/2020

- Publicació de l'aprovació definitiva de les Bases al BOPT: 26/02/2020

- Previsió de l'aprovació de la convocatòria : 27/03/2020


 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  PAM 2019 - Sol·licitud disposició romanent per a nova actuació
 
Documentació
A partir del 05-11-2019
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud disposició romanent per a nova actuació - PAM

» Sol·licitud de disposició de romanent per finançar una nova actuació - PAM - M-1-646-2-CA

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de dades PAM

» Certificat de dades PAM (M-1-635/09-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut

» Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut del Departament de Salut (art.13 del RD 140/2003)

No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
  PAM 2018 - Sol·licitud disposició romanent per a nova actuació
 
Documentació
A partir del 02-07-2019
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud disposició romanent per a nova actuació - PAM

» Sol·licitud de disposició de romanent per finançar una nova actuació - PAM - M-1-646-2-CA

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de dades PAM

» Certificat de dades PAM (M-1-635/09-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut

» Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut del Departament de Salut (art.13 del RD 140/2003)

No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
  PAM 2017 - Sol·licitud disposició romanent per a nova actuació
 
Documentació
A partir del 01-05-2018
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud disposició romanent per a nova actuació - PAM

» Sol·licitud de disposició de romanent per finançar una nova actuació - PAM - M-1-646-2-CA

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de dades PAM

» Certificat de dades PAM (M-1-635/09-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut

» Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut del Departament de Salut (art.13 del RD 140/2003)

No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
 
Documentació
A partir del 10-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
B1-Certificació única - Justificació obres (PAM)
 
Documentació
A partir del 07-02-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.16-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Cartell divulgatiu del Pla
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
Pdf Normalitzat
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
B2-Primera certificació - Justificació obres (PAM)
 
Documentació
A partir del 30-09-2013
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.16-CA)
Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Cartell divulgatiu del Pla
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
Pdf Normalitzat
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
B3-Certificació 2a i següents - Justificació obres (PAM)
 
Documentació
A partir del 30-09-2013
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
Pdf Normalitzat
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
B4-Certificació final - Justificació obres (PAM)
 
Documentació
A partir del 30-09-2013
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
Pdf Normalitzat
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
B5-Esmena justificació obres (PAM)
 
Documentació
A partir del 18-12-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.16-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Cartell divulgatiu del Pla
No
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
No
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
No
Pdf Normalitzat
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
C2-Justificació del Programa de Manteniment per despesa corrent (PAM)
 
Documentació
A partir del 30-09-2013
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de despesa corrent - factures

» Certificat de despesa corrent (M-1-237-13-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Certificat de divulgació (Pla d'Acció Municipal)

» Certificat de divulgació del Pla d'Acció Municipal (M-1-616/02-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
D1-Lliurament previ de l'adquisició de béns immobles inventariables (PAM)
 
Documentació
A partir del 25-07-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de lliurament previ a la justificació del PAM (M-1-605-CA)

» Sol·licitud de lliurament previ a la justificació del PAM (M-1-605/02-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat adquisició béns immobles- lliurament previ PAM (M-1-617-CA)

» Certificat de l'adquisició de béns immobles inventariables - lliurament previ PAM (M-1-617-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
D2-Justificació adquisició de béns mobles o immobles inventariables (PAM)
 
Documentació
A partir del 30-09-2013
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.16-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Factura/es / Escriptura pública
Secretari/ària
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
E-Justificació del Programa de sosteniment del lloc de secretaria-intervenció del PAM
 
Documentació
A partir del 18-08-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat justificació, finançament i divulgació Programa secretaria-intervenció- PAM

» Certificat justificació, finançament i divulgació Programa secretaria-intervenció- PAM (M-1-608/05-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
F2-Justificació d'amortització de préstecs (PAM)
 
Documentació
A partir del 30-09-2013
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat amortització préstec, finançament i divulgació PAM

» Certificat de l'amortització del préstec, finançament de l'actuació i divulgació del Pla d'Acció Municipal (M-1-246/06-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Document bancari amortització
Alcalde/essa / President/a
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
Sol·licitud canvi actuació PAM - Programa inversions
 
Documentació
A partir del 02-01-2019 fins al 31-12-2020
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud canvi actuació PAM - Programa inversions

» Sol·licitud canvi actuació PAM - Programa inversions M-1-612/02-CA

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de dades PAM

» Certificat de dades PAM (M-1-635/09-CA)

Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Acord de govern d'aprovació del canvi de destinació

» Acord de l'òrgan de govern competent d'aprovació del canvi de destinació

Secretari/ària
Annex
Document o projecte tècnic
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] - C2 - Justificació del Programa de Manteniment per despesa corrent PAM
 
Documentació
A partir del 29-10-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de despesa corrent - factures

» Certificat de despesa corrent (M-1-237-13-CA)

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de divulgació (Pla d'Acció Municipal)

» Certificat de divulgació del Pla d'Acció Municipal (M-1-616/02-CA)

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] - PAM 2020 - Sol·licitud subvenció - Programa despeses corrents
 
Documentació
A partir del 01-06-2020 fins al 25-09-2020
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud PAM 2020-2023 - Despesa corrent

» Sol·licitud PAM 2020-2023 - Programa de despeses corrents (formulari M-1-638-07-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat dades PAM 2020-2023

» Certificat de dades del PAM 2020-2023 (formulari M-1-635-12-CA)

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] - PAM 2020 - Sol·licitud subvenció - Programa inversions - adquisicions
 
Documentació
A partir del 01-06-2020 fins al 25-09-2020
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud PAM 2020-2023 (excepte Despesa corrent)

» Sol·licitud PAM 2020-2023 (excepte Despesa corrent) - formulari M-1-634-06-CA

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat dades PAM 2020-2023

» Certificat de dades del PAM 2020-2023 (formulari M-1-635-12-CA)

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/5-CA)

No
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Informe valoració moble/immoble serveis tècnics locals - PAM

» Informe de valoració del moble/immoble dels serveis tècnics locals - Adquisició immobles - PAM

No
Secretari/ària
Annex
Sol·licitud/Informe valoració immoble dels serveis tècnics de la DGAL - PAM

» Sol·licitud/Informe de valoració de l'immoble dels serveis tècnics de la Direcció General d'Administració Local (DGAL) - Adquisició immobles - PAM

No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] - PAM 2020 - Sol·licitud subvenció - Programa inversions - obres
 
Documentació
A partir del 01-06-2020 fins al 25-09-2020
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud PAM 2020-2023 (excepte Despesa corrent)

» Sol·licitud PAM 2020-2023 (excepte Despesa corrent) - formulari M-1-634-06-CA

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat dades PAM 2020-2023

» Certificat de dades del PAM 2020-2023 (formulari M-1-635-12-CA)

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Secretari/ària
Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/5-CA)

No
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut

» Sol·licitud/Informe sanitari del Servei de Protecció de la Salut del Departament de Salut (art.13 del RD 140/2003)

No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] - PAM 2020 - Sol·licitud subvenció - Programa sanejament - Amortització préstec
 
Documentació
A partir del 01-06-2020 fins al 25-09-2020
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud PAM 2020-2023 (excepte Despesa corrent)

» Sol·licitud PAM 2020-2023 (excepte Despesa corrent) - formulari M-1-634-06-CA

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat dades PAM 2020-2023

» Certificat de dades del PAM 2020-2023 (formulari M-1-635-12-CA)

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat amortització de préstec PAM 2020-2023

» Certificat amortització de préstec PAM 2020-2023 (formulari M-1-637-04-CA)

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Quadre d'amortització del préstec - PAM
No
Secretari/ària
Annex
Document contractual concertació préstec - PAM
No
Secretari/ària
Annex
Model CL presentat a la Generalitat

» Model CL presentat al departament corresponent de la Generalitat de Catalunya

No
Secretari/ària
Annex
Certificat de l'acord de l'òrgan competent d'amortització

» Certificat de l'acord de l'òrgan competent d'amortització extraordinària i anticipada de préstec

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Annex
Notificació a l'entitat bancària de l'amortització

» Notificació a l'entitat bancària de l'amortització extraordinària i anticipada del préstec

No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] - PAM 2020 - Sol·licitud subvenció - Programa sanejament - Romanent tresoreria negatiu
 
Documentació
A partir del 01-06-2020 fins al 25-09-2020
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud PAM 2020-2023 (excepte Despesa corrent)

» Sol·licitud PAM 2020-2023 (excepte Despesa corrent) - formulari M-1-634-06-CA

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat dades PAM 2020-2023

» Certificat de dades del PAM 2020-2023 (formulari M-1-635-12-CA)

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat sanejament romanent tresoreria negatiu PAM 2020-2023

» Certificat sanejament romanent tresoreria negatiu PAM 2020-2023 (formulari M-1-633-CA)

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Estat romanent de tresoreria per a despeses generals darrer exercici liquidat
No
Secretari/ària
Annex
Balanç de situació de l'exercici liquidat
No
Secretari/ària
Annex
Relació préstecs afectats amb pla d'ajust
No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] - PAM 2020 - Sol·licitud subvenció - Programa sosteniment lloc secretaria-intervenció
 
Documentació
A partir del 01-06-2020 fins al 25-09-2020
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud PAM 2020-2023 (excepte Despesa corrent)

» Sol·licitud PAM 2020-2023 (excepte Despesa corrent) - formulari M-1-634-06-CA

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat dades PAM 2020-2023

» Certificat de dades del PAM 2020-2023 (formulari M-1-635-12-CA)

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat secretaria-intervenció PAM 2020

» Certificat secretaria-intervenció PAM 2020 (formulari M-1-639-03-CA)

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] - PAM 2020-2023 - Planificació
 
Documentació
A partir del 01-06-2020 fins al 25-09-2020
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
PAM 2020-2023 - Planificació

» PAM 2020-2023 - Planificació (formulari M-1-636-06-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta