Subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals 2020

Descripció

L'objecte és finançar actuacions en béns i serveis de titularitat municipal afectats per fenòmens meteorològics, així com aquelles altres que responen a necessitats excepcionals i urgents, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis de titularitat municipal.Àmbit
Subvencions - Cooperació amb els ens locals
Com se sol·licita:

Electrònicament, emplenant els formularis i realitzant el tràmit de "Sol·licitud de la subvenció" mitjançant el portal de tramitació Tràmits online de la seu electrònica de Diputació de Tarragona.Contacte:

Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 41 // 977 29 66 56
Correu electrònic:
g_aitc@dipta.cat

A qui va adreçat:

- De les subvencions de les actuacions dels apartats A i B del punt segon són beneficiaris els municipis i les entitats municipals descentralitzades de fins a 20.000 habitants de les comarques del Baix Penedès, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, d’acord amb les xifres de població publicades per l’Institut Nacional d’Estadística en el moment de l’aprovació de la convocatòria. Els habitants de les entitats municipals descentralitzades es dedueixen del padró del municipi al qual corresponen.


- De les subvencions de les actuacions incloses a l’apartat C del punt segon són beneficiaris els consells comarcals i els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Baix Penedès, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre amb una població no superior a 20.000 habitants, d’acord amb les xifres de població publicades per l’Institut Nacional d’Estadística en el moment de l’aprovació de la convocatòria. Els habitants de les entitats municipals descentralitzades es dedueixen del padró del municipi al qual corresponen.Més informació:


Calendari de tramitació

- Aprovació de la convocatòria per JG: 18/02/2020

- Aprovació de la modificació de la convocatòria per JG: 03/03/2020

- Previsió de la publicació al BOPT de la convocatòria: 11/03/2020
- Previsió termini presentació sol·licituds: fins el 31/08/2020 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  2020 - Sol·licitud subvencions excepcionals tipus A només amb tramitació d'emergència
 
Documentació
A partir del 12-03-2020 fins al 31-08-2020
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2020 - Sol·licitud subvenció excepcional
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2020 - Certificat de dades subvenció excepcional
Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Certificat o evidència del Meteocat
Secretari/ària
Annex
2020 - Informe tramitació d'emergència subv. excepcionals
No
Pdf Normalitzat
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
  2020 - Sol·licitud i justificació subvencions excepcionals tipus A només amb tramitació d'emergència
 
Documentació
A partir del 12-03-2020 fins al 31-08-2020
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2020 - Sol·licitud subvenció excepcional
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2020 - Certificat de dades subvenció excepcional
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat o evidència del Meteocat
Secretari/ària
Annex
2020 - Informe tramitació d'emergència subv. excepcionals
No
Pdf Normalitzat
Certificat despeses per emergència M-767
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
  2020 - Sol·licitud i justificació subvencions excepcionals tipus B
 
Documentació
A partir del 12-03-2020 fins al 31-08-2020
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2020 - Sol·licitud subvenció excepcional
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2020 - Certificat de dades subvenció excepcional
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
Pdf Normalitzat
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
Secretari/ària
Annex
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Denúncia SOL. EXCEPCIONALS
No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
  2020 - Sol·licitud i justificació subvencions excepcionals tipus A
 
Documentació
A partir del 12-03-2020 fins al 31-08-2020
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2020 - Sol·licitud subvenció excepcional
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2020 - Certificat de dades subvenció excepcional
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat o evidència del Meteocat
Secretari/ària
Annex
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
Pdf Normalitzat
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
Secretari/ària
Annex
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
  2020 - Sol·licitud subvenció excepcional tipus A
 
Documentació
A partir del 12-03-2020 fins al 31-08-2020
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2020 - Sol·licitud subvenció excepcional
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2020 - Certificat de dades subvenció excepcional
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat o evidència del Meteocat
Secretari/ària
Annex
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/5-CA)

No
Pdf Normalitzat
2020 - Informe tramitació d'emergència subv. excepcionals
No
No
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
  2020 - Sol·licitud subvenció excepcional tipus B
 
Documentació
A partir del 12-03-2020 fins al 31-08-2020
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2020 - Sol·licitud subvenció excepcional
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2020 - Certificat de dades subvenció excepcional
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Denúncia SOL. EXCEPCIONALS
No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
  2020 - Sol·licitud subvenció excepcional tipus C
 
Documentació
A partir del 12-03-2020 fins al 31-08-2020
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2020 - Sol·licitud subvenció excepcional
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2020 - Certificat de dades subvenció excepcional
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Valoració econòmica
No
Secretari/ària
Annex
Sentència judicial
No
Secretari/ària
Annex
Certificat sentència judicial ferma

» Certificat sentència judicial ferma SOL. EXCEPCIONALS

No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
2020 - [Esmena] Sol·licitud de subvenció excepcional
 
Documentació
A partir del 22-06-2020 fins al 30-11-2020
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2020 - Sol·licitud subvenció excepcional
No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2020 - Certificat de dades subvenció excepcional
No
Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/5-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat o evidència del Meteocat
No
Secretari/ària
Annex
2020 - Informe tramitació d'emergència subv. excepcionals
No
No
Pdf Normalitzat
Certificat despeses per emergència M-767
No
Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Denúncia SOL. EXCEPCIONALS
No
No
Annex
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
 
Documentació
A partir del 07-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
B.1 Justificació subvencions excepcionals - Assistències
 
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 18-03-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.16-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència de la publicitat de la subvenció

» Evidència de la publicitat de la subvenció concedida

Secretari/ària
Annex
Certificat de despeses imputables a l'actuació

» Certificat de despeses imputables a l'actuació M-1-557-CA

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Factura/es
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
B.2 Esmena justificació subvencions excepcionals - Assistències
 
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 18-03-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.16-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència de la publicitat de la subvenció

» Evidència de la publicitat de la subvenció concedida

Secretari/ària
Annex
Certificat de despeses imputables a l'actuació

» Certificat de despeses imputables a l'actuació M-1-557-CA

No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Factura/es
No
Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
C.1 Justificació subvencions excepcionals obres
 
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 18-03-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.16-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència de la publicitat de la subvenció

» Evidència de la publicitat de la subvenció concedida

Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura/es
Secretari/ària
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
No
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
C.2 Esmena justificació subv.excepcionals obres
 
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 18-03-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.16-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència de la publicitat de la subvenció

» Evidència de la publicitat de la subvenció concedida

No
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura/es
No
Secretari/ària
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/06-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
No
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
D.1 Justificació subvencions excepcionals adquisició de béns
 
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 18-03-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.16-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència de la publicitat de la subvenció

» Evidència de la publicitat de la subvenció concedida

Secretari/ària
Annex
Factura/es / Escriptura pública
Secretari/ària
Annex
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
No
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
D.2 Esmena justificació subvencions excepcionals adquisició de béns
 
Documentació
A partir del 22-12-2016 fins al 18-03-2021
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.16-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència de la publicitat de la subvenció

» Evidència de la publicitat de la subvenció concedida

Secretari/ària
Annex
Factura/es / Escriptura pública
No
Secretari/ària
Annex
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.13-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.13-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
No
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
E- Justificació actuacions tramitades d'emergència 2020
 
Documentació
A partir del 02-07-2020
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.6-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat despeses per emergència M-767
Alcalde/essa / President/a
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-6-CA

No
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta