PEXI

Descripció
El seu objecte es subvencionar als ens locals inversions destinades a qualsevol dels programes següents: - Programa específic d’obres per a l’abastament i distribució d’aigua potable i per al sanejament: depuradores, clavegueram i pluvials. - Programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica.
Àmbit
Subvencions - Cooperació amb els ens locals
Com se sol·licita:
Electrònicament, mitjançant el portal de tramitació Tràmits online, iniciant el tràmit “Sol·licitud de subvenció“.
Contacte:
Unitat gestora del servei: Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
Persona responsable: Isabel Galán Sánchez
Adreça: Pere Martell, 2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 29 66 74
Correu electrònic: g_aitc@dipta.cat
A qui va adreçat:
Als municipis i les entitats municipals descentralitzades de fins 20.000 habitants de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
Les obligacions dels ens locals beneficiaris són les establertes a les bases reguladores.
Més informació:
Calendari de tramitació

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 31-10-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex
PEXI - Justificació adquisició - Programa equipaments informàtics
Documentació
A partir del 27-09-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.12-CA)
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
Secretari/ària
Annex
Factura/es
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-5-CA

No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.10-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.10-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
PEXI - Justificació obres per administració
Documentació
A partir del 27-09-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.12-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/05-CA)

No
Pdf Normalitzat
Factura/es
No
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-5-CA

No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.10-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.10-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
PEXI - Justificació obres per contractació
Documentació
A partir del 27-09-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.12-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-5-CA

No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.10-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.10-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
Sol·licitud canvi d'actuació del PEXI 2018
Documentació
A partir del 26-09-2018 fins al 31-07-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud canvi actuació PEXI

» Sol·licitud canvi actuació del PEXI - M-1-622-CA

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat compliment requisits PEXI 2018

» Certificat del compliment dels requisits de l'actuació del Prog. esp. d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del prog. de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'Administració electrònica (PEXI) - M-1-645-CA

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Document tècnic

» Document/projecte tècnic

No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'actuació

» Informe de subvencionalitat de l'actuació (M-1-624/3-CA)

No
Pdf Normalitzat
Resum de la distribució del PEXI 2018

» Resum de la distribució del Programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'Administració electrònica (PEXI) - M-1-644-CA

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Acord de govern d'aprovació del canvi de destinació

» Acord de l'òrgan de govern competent d'aprovació del canvi de destinació

Secretari/ària
Annex
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] - PEXI - Justificació adquisició - Programa equipaments informàtics
Documentació
A partir del 28-09-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.12-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Factura
No
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-5-CA

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.10-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.10-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] - PEXI - Justificació obres per administració
Documentació
A partir del 28-09-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.12-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
No
Annex
Informe despeses imputables a l'obra- Execució per administració

» Obligatori en obres executades per administració (Formulari M-1-552/05-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Factura/es
No
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-5-CA

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.10-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.10-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex
[Esmena] - PEXI - Justificació obres per contractació
Documentació
A partir del 28-09-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

» Sol·licitud de pagament de subvencions (M-1-518.5-CA)

No
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació, finançament de l'actuació i divulgació (M-1-522.12-CA)
No
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Evidència publicitat
No
Secretari/ària
Annex
Certificació d'obres - genèric -(M-1-519.5-CA)

» Certificació d'obres - genèric- (M-1-519.5-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Relació valorada

» Relació valorada de la certificació justificada

No
No
Annex
Acta de preus contradictoris
No
No
Annex
Factura
No
No
Annex
Informe de subvencionalitat de l'execució

» Informe de subvencionalitat de l'execució. M-1-657-5-CA

No
No
Pdf Normalitzat
Certificat final d'obra - genèric -

» Certificat final d'obra - genèric - (M-1-520/03-CA)

No
No
Pdf Normalitzat
Certificació de la justificació - genèric -(M-1-521.10-CA)

» Certificació de la justificació - genèric - (M-1-521.10-CA)

Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Informació complementària
No
Secretari/ària
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta