Assistència per a la reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats

Descripció
Assistència per a executar els treballs de reparació del paviment de camins municipals d’ús públic que disposen de reg asfàltic i de sega de camins municipals d'ús públic pavimentats.

El període previst per efectuar els treballs és des del mes de març al mes d’octubre, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, ja que l'execució de regs asfàltics no és possible amb baixes temperatures.

Queden exclosos de la prestació de l’assistència els treballs previs de condicionament de l’esplanació del camí, la construcció d’obres de drenatge i desguàs transversal, l’execució de capes de base i sub-base del ferm del camí i el reforç del ferm amb mescles bituminoses en fred i en calent.
Àmbit
Vialitat
Documentació relacionada
Com se sol·licita:
Imprescindible contactar prèviament amb Òscar Fresquet per a donar suport tècnic en l'emplenament de la sol·licitud.
Contacte: ofresquet@dipta.cat / 977 296 608

Després de contactar amb Òscar Fresquet, lliurar documentació mitjançant el portal de tramitació Tràmits online
Condicions d'accés:
Aquesta assistència és incompatible amb qualsevol línia de subvenció atorgada directament per la Diputació de Tarragona per a manteniment de camins, així com les previstes en el "Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la prestació dels serveis municipals 2016-2019" de 13 de maig de 2016 signat amb els Consells Comarcals, per efectuar els mateixos treballs de manteniment.
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Conservació de Carreteres
Persona responsable: Oscar Fresquet
Adreça: Carrer Pere Martell, 2 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 608
Correu electrònic: ofresquet@dipta.cat
A qui va adreçat:
Poden demanar la prestació de l’assistència a la Diputació de Tarragona, els ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre de població inferior a 20.000 habitants.

Tenen especial preferència els camins inclosos en el Pla zonal de la Diputació de Tarragona
Formes de participació:
Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.
Més informació:
El període de presentació de sol·licituds és des de l’1 de gener fins al 31 de desembre.

El mes de febrer es resoldran totes les sol·licituds rebudes fins aquest mes.
Si les limitacions de l’assistència previstes ho permeten, es farà una segona resolució el mes de juny amb les que s’hagin rebut fins aquest mes.

Limitacions de l'assistència. 
  • Es destina un màxim de 5 dies de treball dels equips assignats per a cada municipi, per tal de garantir el màxim repartiment territorial de l’assistència.
  • Es preveu un nombre màxim de 30 d’actuacions de 5 dies de durada/actuació durant l’any. Si el nombre d’actuacions sol·licitades fos inferior es podrien realitzar actuacions de més de 5 dies.   Si la durada d'alguna de les actuacions fos inferior a 5 dies, es podrien realitzar més de 30 actuacions.  
  • La posterior conservació de les obres executades en el camí és responsabilitat de l’ajuntament beneficiari de l’assistència
Règim econòmic aplicable:
Segons el disposat al Preu públic per l’assistència per a la reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats 
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=1372&ebop_any=2018

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Sol·licitud d'assistència per a la reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats
Documentació
A partir del 01-02-2018
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
SAT - Sol·licitud d'assistència per a la reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats dels municipis de Tarragona

» Sol·licitud d'assistència per a la reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats dels municipis de Tarragona

Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Aportar documentació signada per l'alcalde
Documentació
A partir del 01-02-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta