Autoritzacions administratives d'obres a la xarxa local de carreteres

Descripció
Autoritzacions d'obres a les zones d’influència de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona
Àmbit
Altres serveis
Com se sol·licita:
Per escrit adreçat al Registre General de la Diputació de Tarragona.
Condicions d'accés:
Estar en zona d’influència  d’una carretera de la xarxa viària local i tenir la necessitat de realitzar obres o activitats.
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Secció d'Explotació del SAT
Persona responsable: Daniel López Ruiz
Adreça: Pere Martell, 2  43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 626
Correu electrònic: explotacioca@diputaciodetarragona.cat
A qui va adreçat:
A les persones que, en zona de influència de la carretera, vulguin realitzar obres o activitats
Drets i obligacions:
Els establerts en el Reglament general de carreteres i en l’autorització.
Normativa aplicable:
  • Decret  293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres.
  • Decret  legislatiu  2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres.
  • Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes de la Diputació de Tarragona

Règim econòmic aplicable:
Punt 4 de l’Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes de la Diputació de Tarragona : “Taxes per tramitació de llicències i informes per utilització privativa i aprofitaments especials en carreteres de la xarxa viària local”