Subvencions de caràcter singular (entitats)

Descripció

Subvencions singulars destinades a entitats

 

Àmbit
Subvencions - Cultura
Com se sol·licita:
Escrit pels ajuntaments de la demarcació de Tarragona.
Condicions d'accés:

Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.

 

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.

Contacte:
Unitat prestadora del servei: Cultura
Persona responsable: Josepa de las Heras Fontanals
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 296 634
Correu electrònic: cultura@dipta.cat
A qui va adreçat:
Entitats  de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
Drets i obligacions:

a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació de Tarragona.

 

b)  Els beneficiaris estan obligats a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment de la presentació de la justificació, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.

Més informació:
Calendari de tramitació

Data d'aprovació de la convocatòria: 14-3-2019
-Termini de presentació de les sol·licituds: 18-3-2019 al 17-4-2019
-Segon termini de presentació: del 10-6-2019 al 10-7-2019
Normativa aplicable:

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions  

2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions

3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona

4. Bases específiques de subvencions de la Diputació de Tarragona

5. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona

6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

 

Règim econòmic aplicable:
No n'hi ha