Subvencions activitats esportives de caràcter extraordinari

Descripció

Subvencions activitats esportives de caràcter extraordinari

Àmbit
Subvencions - Cultura
Com se sol·licita:
Presencialment.
Condicions d'accés:

Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.

 

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.

 

Contacte:
Unitat prestadora del servei: Cultura
Persona responsable: Carme Anglès Vallverdú
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 296 634
Correu electrònic: cultura@dipta.cat
A qui va adreçat:
Entitats
Drets i obligacions:

Més informació:
Calendari de tramitació

Data d'aprovació de la convocatòria: 14-3-2019
Termini de presentació de les sol·licituds: 18-3-2019 al 17-4-2019
Mesures de compensació:

Normativa aplicable:

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions  

2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions

3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona

4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona

5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

Règim econòmic aplicable: