Subvencions per programes i activitats culturals anuals pels ajuntaments de fins a 5.000 habitants

Descripció
Subvencions per programes i activitats culturals anuals pels ajuntaments de fins a 5.000 habitants
Àmbit
Subvencions - Cultura
Com se sol·licita:
telemàticament, mitjançant la seu electrònica
Condicions d'accés:

Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.

 

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Cultura
Persona responsable: Sefa de las Heras Fontanals
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 29 66 34
Correu electrònic: cultura@dipta.cat
A qui va adreçat:
Subvencions als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i els seus ens dependents amb població fins a 5.000 habitants per a programes i activitats culturals per a l'any 2015
Més informació:
Calendari de tramitació

Calendari de tramitació Data d'aprovació de la convocatòria: 14-3-2019
Termini de presentació de les sol·licituds: 18-3-2019 al 17-4-2019
Règim econòmic aplicable:
No n'hi ha

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
2018 Justificació subvenció ajuntaments de menys de 5.000 habitants.
Documentació
A partir del 16-07-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2018 M-1-528-03-CA Expedient de justificació de despeses. Ens locals.
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2018 M-1-482-2-CA Annex 1. Justificació activitats culturals ens locals.
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
2018 M-1-640-02 CA Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l'activitat.
Pdf Normalitzat
Material de difusió
No
Annex
Aportar documentació sense signar
Documentació
A partir del 07-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 07-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta