Subvencions per equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials

Descripció
Subvencions per  equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials
Àmbit
Subvencions - Cultura
Com se sol·licita:
Telemàticament, a través de la seu electrònica 
Condicions d'accés:

Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.

 El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.

Contacte:
Unitat prestadora del servei: Cultura
Persona responsable: Carme Anglès Vallverdú
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 296 634
Correu electrònic: cultura@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona de fins a 10.000 habitants
Drets i obligacions:

a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.

 

b)  Els beneficiaris estan obligats a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment de la presentació de la justificació, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública. 
Més informació:
Calendari de tramitació

Data d'aprovació de la convocatòria: 14-3-2019
Termini de presentació de les sol·licituds: 18-3-2019 al 17-4-2019
Normativa aplicable:

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions  

2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions

3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona

4. Bases específiques de subvencions de la Diputació de Tarragona

5. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona

6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

 

Règim econòmic aplicable:
No n'hi ha

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
2018 Justificació de subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars.
Documentació
A partir del 16-07-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2018 M-1-529-03-CA Expedient de justificació per a inversions en equipaments. Ens locals.
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2018 M-1-531-02-CA Annex 1. Expedient de justificació de subvencions per a inversions. Ens locals.
Secretari/ària
Pdf Normalitzat
2018 M-1-640-02 CA Declaració responsable relativa a les subvencions i ajudes obtingudes o sol·licitades a altres institucions (públiques o privades) per a la realització de l'activitat.
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació inversions equipaments

» Certificat de contractació inversions per equipaments (M-1-446-CA)

No
Pdf Normalitzat
Còpia compulsada de factures

» Còpia compulsada de les factures

No
Annex
Acreditació del pagament o del reconeixement de l'obligació
No
Annex
Material de difusió
No
Annex
2019_Justificació inversions ens locals
Documentació
A partir del 17-06-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
M-1-529-03-CA JUSTIFICACIÓ INVERSIONS ENS LOCALS
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2019 M1-531-04-CA ANNEX 1 JUSTIFICACIÓ INVERSIONS ENS LOCALS
No
Pdf Normalitzat
M-1-640-02-CA DECLARACIÓ RESPONSABLE SUBVENCIONS SOL·LICITADES O REBUDES
Pdf Normalitzat
Certificat de contractació inversions equipaments

» Certificat de contractació inversions per equipaments (M-1-446-CA)

No
Pdf Normalitzat
Acreditació del pagament o del reconeixement de l'obligació
Annex
Material de difusió
No
Annex
Còpia compulsada de factures

» Còpia compulsada de les factures

No
Annex
Aportar documentació sense signar
Documentació
A partir del 23-07-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 23-07-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta