Subvencions per escoles municipals de música

Descripció
Subvencions per escoles municipals de música
Àmbit
Subvencions - Cultura
Com se sol·licita:
Via telemàtica mitjançant seu electròncia
Condicions d'accés:

Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.

Contacte:
Unitat prestadora del servei: Cultura
Persona responsable: Carme Anglès Vallverdú
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 29 66 34
Correu electrònic: cultura @dipta.cat
A qui va adreçat:
Ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona
Drets i obligacions:

Fer constar en tot el material publicitari i de difusió la participació de la Diputació de Tarragona en el finançament de l’acte que origina la subvenció.


Els beneficiaris estan obligats al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions es sanciona d'acord amb la legislació sobre transparència.

Més informació:
Calendari de tramitació

Data d'aprovació de la convocatòria: 14-3-2019
Termini de presentació de les sol·licituds: 18-3-2019 al 17-4-2019
Normativa aplicable:

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions  

2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions

3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona

4. Bases específiques de subvencions de la Diputació de Tarragona

5. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona

6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

 

Règim econòmic aplicable:
No n'hi ha

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
2019_Justificació escoles municipals de música
Documentació
A partir del 17-06-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
M-1-528/03-CA Expedient de justificació de despeses activitats culturals - ens locals
Pdf Normalitzat
M-1-478-02-CA ANNEX 1 JUSTIFICACIÓ ACTIVITATS ENS LOCALS
Pdf Normalitzat
M-1-640-02-CA DECLARACIÓ RESPONSABLE SUBVENCIONS SOL·LICITADES O REBUDES
Pdf Normalitzat
Material de difusió
No
Annex
Aportar documentació sense signar
Documentació
A partir del 15-03-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 15-03-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta