Contractació de les activitats incloses en el e-catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments

Descripció
Programa e-catàleg
Àmbit
Subvencions - Cultura
Com se sol·licita:
Via telemàtica mitjançant el programa e-catàleg
Compromisos de qualitat:
Gestionar fins a un màxim de 500 peticions anuals
Termini màxim de resolució : sis mesos
Condicions d'accés:

Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.

 

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.

Contacte:
Unitat prestadora del servei: Cultura
Persona responsable: M. José Gil Barrios
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 29 66 34
Correu electrònic: cultura@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ajuntaments de les comarques tarragonines
Drets i obligacions:

a) Els beneficiaris han d'adoptar les mesures de difusió per a donar l’adequada publicitat al finançament públic de l’activitat objecte de subvenció mitjançant la publicació en tot el material gràfic i de difusió “amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona“, juntament amb el seu logotip, d’acord amb les normes gràfiques que té establertes la Diputació.

 

b)  Els beneficiaris estan obligats a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment de la presentació de la justificació, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la Diputació les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a la informació pública.

Més informació:
Calendari de tramitació

Data d'aprovació de la convocatòria: 25-5-2020
Termini de presentació de les sol·licituds: del 9/6/2020 al 5-12-2020.
Normativa aplicable:

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions  

2. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions

3. Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona

4. Bases específiques de subvencions de la Diputació de Tarragona

5. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona

6. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.
Règim econòmic aplicable:
No n'hi ha

Sol·licitar