Subvencions per a ens locals per publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona

Descripció
Suport a les publicacions locals i comarcals
Àmbit
Subvencions - Cultura
Com se sol·licita:
Escrit i telemàticament pels ajuntaments
Condicions d'accés:

Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.

 El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.

Aquest mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el moment de la justificació i pagament, quan han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.

Contacte:
Unitat prestadora del servei: Cultura
Persona responsable: M. Jesús Jiménez Fa
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 29 66 34
Correu electrònic: cultura@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ajuntaments, entitats i persones físiques
Drets i obligacions:

Els beneficiaris  estan obligats al compliment de les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables. L'incompliment d'aquestes obligacions es sanciona d'acord amb la legislació sobre transparència.

 

L’acreditació del compliment d’aquestes obligacions s’ha de fer en el moment de la justificació de la subvenció mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable,

Més informació:
Calendari de tramitació

Data d'aprovació de la convocatòria: 14-3-2019
Termini de presentació de les sol·licituds: 18-3-2019 al 25-11-2019
Normativa aplicable:

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions  

2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions

3. Bases generals i bases específiques de subvencions de la Diputació de Tarragona 

4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona

5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostaria, la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

Règim econòmic aplicable:
No n'hi ha

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  2019 Sol·licitud de subvenció per a publicacions locals i comarcals o d'interès per la demarcació de Tarragona.
Documentació
A partir del 18-03-2019 fins al 25-11-2019
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2019 M-1-595-2-CA Sol·licitud de subvenció publicacions (ens locals
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
2019_Annex 2 Declaració responsable sobre les subvencions sol·licitades o rebudes
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Aportar documentació sense signar
Documentació
A partir del 07-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
Documentació
A partir del 07-12-2015
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Alcalde/essa / President/a
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta