Subvencions a centres d'educació especial de la demarcació per a l'assistència d'alumnes a activitat extraescolars

Descripció
Subvencions a centres d'educació especial de la demarcació de Tarragona
Àmbit
Subvencions - Cultura
Com se sol·licita:
Per escrit.
Condicions d'accés:
Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar d'ofici l’exactitud i veracitat de la declaració si ha estat expressament autoritzada la consulta de dades a l’Agència Estatal d'Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Cultura
Persona responsable: Sefa de las Heras
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 296 634
Correu electrònic: cultura@dipta.cat
A qui va adreçat:

Als centres privats d'ensenyament especial de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, autoritzats pel Departament d'Ensenyament.

Drets i obligacions:
Fer constar en tot el material publicitari i de difusió la participació de la Diputació de Tarragona en el finançament de l’acte que origina la subvenció.

Els beneficiaris estan obligats a subministrar a la Diputació de Tarragona, en el moment de la presentació de la justificació, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració a l’efecte que la Diputació de Tarragona les faci públiques en compliment de les obligacions establertes en la legislació sobre transparència, així com tota aquella altra informació que li pugui ser requerida per donar compliment a les obligacions sobre transparència i accés a al informació pública.
Més informació:
Calendari de tramitació

 Data d'aprovació de la convocatòria: 14-3-2019
Termini de presentació de les sol·licituds: 18-3-2019 al 17-4-2019
Normativa aplicable:

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions  

2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions

3. Bases generals i bases específiques de subvencions de la Diputació de Tarragona 

4. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona

5. Normativa aplicable de la Llei general pressupostària, la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en matèria de procediment, i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals en tot allò que no sigui contrari a la Llei general de subvencions.

Règim econòmic aplicable:
No n'hi ha