Subvencions per als ajuntaments, altres ens locals per a projectes i activitats culturals de caràcter singular.

Descripció

Bases específiques que regeixen la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades a ajuntaments, ens locals i entitats i persones de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació. 

Àmbit
Subvencions - Cultura
Com se sol·licita:
en suport paper, excepte els ajuntaments que poden sol·licitar-ho mitjançant la seu electrònica
Condicions d'accés:

Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.

 

El requisit d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s’ha d’acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable que forma part del formulari de sol·licitud de la subvenció. Si escau, la Diputació de Tarragona pot comprovar l’exactitud i veracitat de la declaració, d’ofici si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l’AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa de l’autorització, previ requeriment al sol·licitant d’aportació de documentació.

 

Aquest mateix règim de declaració responsable també és aplicable en el moment de la justificació i pagament, quan han transcorregut més de 6 mesos des de la sol·licitud.

Contacte:
Unitat prestadora del servei: Cultura
Persona responsable: Sefa de las Heras Fontanals
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977 29 66 34
Correu electrònic: cultura@dipta.cat
A qui va adreçat:
Ajuntaments, ens locals i entitats i persones de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre
Més informació:
Calendari de tramitació

Data d'aprovació de la convocatòria: 14-3-2019
-Termini de presentació de les sol·licituds: 18-3-2019 al 17-4-2019
-Segon termini de presentació: del 10-6-2019 al 10-7-2019
Règim econòmic aplicable:
No està subjecta a taxa ni a preu públic

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació signada - En qualsevol fase de tramitació de l'expedient
 
Documentació
A partir del 15-03-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex
Justificació de subvencions per als ens locals per a projectes i activitats culturals singulars extraordinàries
 
Documentació
A partir del 30-10-2017
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
2019 M-1-751_03 ENS LOCALS: JUSTIFICACIÓ - MODEL ÚNIC
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Acreditació del pagament o del reconeixement de l'obligació
No
No
Annex
Còpia compulsada de factures

» Còpia compulsada de les factures

No
No
Annex
Material de difusió
No
Annex
xx-Aportar documentació sense signar
 
Documentació
A partir del 15-03-2016
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

No
Annex

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta