Beques per alumnes de les escoles i Conservatoris de Música de la Diputació

Descripció
Concessió d’ajuts econòmics, mitjançant beques individuals, destinades a alumnat oficial de les Escoles i Conservatoris de Grau Professional de Música de la Diputació de Tarragona, per facilitar-los la realització dels estudis musicals. Les actuacions becades són l’import abonat per les taxes de matrícula (curs 2018/2019) dels ensenyaments musicals que imparteixen les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona. Estan exclosos altres programes d'estudis no reglats.
Àmbit
Ajuts
Com se sol·licita:
Presentant la sol·licitud en format paper als registres Auxiliars de les Secretaries dels centres o, de manera excepcional, al Registre Auxiliar de la Unitat de Gestió Administrativa dels Centres Educatius (Passeig Sant Antoni, 100, 43003-Tarragona). La sol·licitud es pot demanar als centres o descarregar-la de la seu electrònica de la Diputació de Tarragona.
Compromisos de qualitat:
No superar el termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució del procediment, a comptar a partir de la data de publicació de la convocatòria de beques en el BOPT.

Ampliar la quantia màxima de 88.000 (projecte pressupostari 2017/220/07) depenent de les sol·licituds rebudes i la disponibilitat pressupostària.

Condicions d'accés:

Són els que consten a la convocatòria aprovada per Junta de Govern de data 7 de juny de 2019.

Contacte:
Unitat prestadora del servei:  Gestió Administrativa dels Centres Educatius
Persona responsable: Núria Ribadulla Borràs
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100  - 43003 Tarragona
Telèfon: 977 235 657 - 977 235 762
Correu electrònic: gestioadministrativacentreseducatius@dipta.cat

A qui va adreçat:
Va adreçat a alumnat matriculat a les Escoles i Conservatoris de Grau Professional de Música de la Diputació de Tarragona i ha de ser veí o resident a qualsevol població de les comarques de Tarragona o de les Terres de l’Ebre.
Més informació:
El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 2 de setembre de 2019 i finalitza el dia 24 de setembre de 2019.

Mesures de compensació:


Normativa aplicable:
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
  • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions
  • Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del procediment administratiu comúde les administracions públiques
  • Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Ordenança fiscal reguladora de les taxes de la Diputació de Tarragona-Taxa per la prestació del servei d'ensenyaments artístics que s'imparteixen a les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona