Registre de documentació adreçada a la Diputació

Descripció
Les administracions públiques tenen l'obligació legal de disposar d'un registre electrònic general, en el qual assentar tots els documents que es presentin o rebin, així com també s'hi pot anotar la sortida dels documents oficials dirigits a particulars o altres administracions públiques i organismes (article 16 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).
La normativa sobre règim local concreta aquesta obligació per a les entitats que integren l'administració local: Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF).
D'acord amb l'article 3.2 lletra l) del Reial Decret 128/2018. de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, correspon a la funció de secretaria, dins de l'àmbit de la fe pública, "la superior direcció dels arxius i registres de l'ens local".
Àmbit
Atenció a la ciutadania
Com se sol·licita:
Presencialment a les 3 oficines d'assistència en matèria de registre de la Diputació de Tarragona, o a través de la seu electrònica.
Condicions d'accés:
Accés universal
Contacte:
Unitat prestadora del servei: Unitat de Secretaria General - Registre General
Persona responsable:  Maite Velayos Esplugas, cap de servei
Adreça:  Passeig de Sant Antoni, 100 (43003 Tarragona)
Telèfon: 977 29 66 03
Correu electrònic: registregeneral@dipta.cat
A qui va adreçat:
Particulars: ciutadans i persones jurídiques, i altres administracions públiques.
Normativa aplicable:
Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
Règim econòmic aplicable:
Servei gratuït