BOP de Tarragona - Publicació i consulta - Ajuntaments-

Descripció
Registre d'entrada i tramitació de les insercions per a publicar al BOP T.

Consulta del BOP de Tarragona
Àmbit
Altres serveis
Com se sol·licita:
Mitjançant la plana web del BOP https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/
Per sol·licitar la publicació d’una inserció cal emplenar el formulari “tramesa electrònica d’insercions” amb o sense certificat electrònic que hi ha a la part central de la plana d’inici i, si és sense CE, a més, cal fer arribar l'original.
Per consultar qualsevol publicació en format pdf, html o electrònic mitjançant els menús de la esquerra: BOP del dia, consulta guiada, e-Sumaris i consultes habituals
Compromisos de qualitat:

Totes les insercions que es rebin fins a les 12:00 hores del dia es registraran el mateix dia.

La publicació de les insercions s'efectuarà dins dels terminis legalment establerts o d’acord amb els exigits a la seva tramitació. Els terminis es compten a partir que compleixen tots els requisits per la seva publicació

El contingut de la  publicació és una còpia fidedigna de l’original. Els originals es transcriuen en la mateixa forma que estan redactats i autoritzats per l'òrgan remitent

 

Condicions d'accés:


Per sol·licitar la publicació d’una inserció cal emplenar el formulari “tramesa electrònica d’insercions” amb o sense certificat electrònic que hi ha a la part central de la plana d’inici i, si és sense CE, a més, cal fer arribar l'original.

Els nous anunciants/emissors han de presentar correctament emplenat, signat i segellat el registre d’autenticació de documents amb totes les dades per al seu registre a la base de dades del BOP de Tarragona.

Pels anunciants que tenen el pagament domiciliat les dades bancàries s'han de presentar mitjançant el full de domiciliació signat i segellat pel banc.


Contacte:

Unitat prestadora del servei: Unitat del BOP
Persona responsable: Elisabet Osta Valentí
Adreça: Passeig de Sant Antoni, 100
Telèfon: 977248397
Correu electrònic: ebop@dipta.cat

A qui va adreçat:
A qualsevol anunciant que hagi de publicar, d’acord amb les normatives, i a qualsevol usuari que el vulgui consultar
Drets i obligacions:

Drets dels usuaris:

* Sol·licitar tramesa electrònica d’insercions amb o sense certificat electrònic les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana.

* Presentar sol·licituds format paper per les trameses sense certificat electrònic al registre físic habilitat.

* En el cas de les insercions trameses presentades de forma electrònica, sempre i quan l'usuari hagi donat una adreça de correu electrònic vàlida, a rebre notificacions sobre el número de registre d’inserció i, en el seu cas, incidències a subsanar; la data de publicació amb enllaç al pdf publicat

* Conèixer l'estat de la seva publicació.

*La publicació es realitzi en els terminis de publicació establerts.

*A l'autenticitat i la integritat de la informació que publica el BOPT (web segura i amb certificat electrònic)

*La data d'edició coincideixi amb la de la seva difusió efectiva


Obligacions dels usuaris:

* Presentar les trameses d’insercions d'acord amb els requeriments i formats legalment establerts.

* Mantenir les seves dades del registre d’autenticació (persones autoritzades a signar) actualitzat

* Mantenir les seves dades bancàries i fiscals actualitzades.

* Abonar l’import de la taxa liquidada per la publicació
Formes de participació:

Correu electrònic per presentar qualsevol consulta o suggeriment : ebop@dipta.cat

Consultes per telèfon - en horari laboral: 977 248 397

Més informació:
Per publicar les insercions han de complir tots els requisits recollits a la normativa inclòs el seu pagament.
Mesures de compensació:

Publicar les esmenes d’errades i les correccions dels errors de composició o d’impressió que es produeixen en la publicació de les insercions,

 

Mantenir les dates dels terminis de publicació en funció de la data i hora d’entrada al registre de la Diputació en cas d’incompliment en l’horari de registre del BOP

Normativa aplicable:

Llei 5/2002 reguladora dels BOP

Reglament de gestió del BOP T

Ordenança Fiscal del BOP T

Calendari de festes laborals de l’any

Règim econòmic aplicable:

Ordenança fiscal del BOP T (consultar en la web del BOP)


Sol·licitar