Assistència en l'exercici de la funció interventora (MFI)

Descripció
Assistència als ens locals per l’assessorament tècnic en l’execució de l’exercici de la funció interventora, d’acord amb la legislació vigent, que inclou:
- assistència en la implementació d’un sistema informàtic per a l’exercici de la funció interventora i assistència en l’ús i manteniment del programari. 
- assistència en la formació i en l’ús de l’eina “Mòdul de la funció Interventora (MFI)”.

Modalitats de prestació del servei:
1. Ens locals integrats amb la plataforma d’administració digital ACTIO 
Descripció: Prèvia sol·licitud de la prestació de l’assistència, a aquells municipis que ja disposin de la Plataforma de tramitació digital ACTIO, se’ls integrarà automàticament el mòdul de funció interventora en la plataforma ACTIO.
2. Ens locals NO integrats amb la plataforma d’administració digital ACTIO 
Descripció: Prèvia sol·licitud de la prestació de l’assistència, se’ls facilitarà l’accés al mòdul de funció interventora.
Àmbit
Econòmic
Documentació relacionada
Com se sol·licita
A través de la seu electrònica de la Diputació de Tarragona Tràmits online, i haurà de ser presentada per:
- Els/Les alcaldes/esses o presidents/tes dels ens locals.
Condicions d'accés
Requisits obligatoris:
- Presentar la sol·licitud signada
-Aportar la documentació requerida
- Aportar el document de les condicions i designació dels rols signat

Contacte
Unitat prestadora del servei: Secretaria Intervenció Municipal
Persona responsable: Elena Gisbert Ejarque
Adreça: Adreça: Pere Martell,2 – 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 654
Correu electrònic: usim@dipta.cat

A qui va adreçat
Els ens locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
Drets i obligacions
Obligacions de la Diputació en la prestació del servei:
- L’Àrea d’Intervenció de la Diputació de Tarragona es compromet a dur a terme l'actualització jurídica de les seccions que contenen el ítems obligatoris, d’acord amb la normativa vigent en cada moment.
- L’Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona es compromet a mantenir el “Mòdul de la funció interventora” (MFI), així com a la seva actualització tecnològica, i al compliment de la normativa tècnica.
- L’Àrea del SAM es compromet a la prestació de l'assistència de la forma més adequada per als ens locals, d'acord a la modalitat del servei esmentat anteriorment, així com la supervisió del correcte funcionament del mòdul MFI, i la corresponent formació i actualització del personal de l'ens local encarregat de la seva gestió. Tanmateix, es compromet a elaborar i posar a disposició dels ens locals els models de documents necessaris per la implementació del mòdul de la funció interventora.

Formes de participació
Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.
Més informació
Recursos propis
Normativa aplicable
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, Real Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del Sector Públic Local, Acord del Consell de Ministres, vigent en cada moment, que dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei General Pressupostària respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.
Règim econòmic aplicable
No subjecte a preu públic.

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
  Sol·licitud d'assistència en l'exercici de la funció interventora (MFI)
Documentació
A partir del 19-01-2019
Sol·licitar
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Sol·licitud d'assistència al SAM
Alcalde/essa / President/a
Formulari web
Acceptació condicions i designació de rols per demanar al SAM l'assistència en l'exercici de la funció interventora (MFI)
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat
Certificat de l'acord del Ple aprovació
Secretari/ària
Alcalde/essa / President/a
Annex
Documentació

» Documentació aportada

No
No
Annex
Aportar documentació signada per l'Alcalde
Documentació
A partir del 09-11-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 09-11-2018
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web
Petició de canvi rols usuari gestor (MFI) i acceptació de condicions
Documentació
A partir del 12-06-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Acceptació condicions i designació de rols per demanar al SAM l'assistència en l'exercici de la funció interventora (MFI)
Alcalde/essa / President/a
Pdf Normalitzat

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta