Tutoria pressupostària i comptable

Descripció
Tutoria pressupostària i comptable que comprèn: suport i revisió en el tractament comptable de l'inventari de béns, l’elaboració del pressupost, l’execució, la modificació, el tancament, l’obertura, la liquidació i el compte general.
Àmbit
Econòmic
Com se sol·licita
Mitjançant el portal de tramitació Tràmits online, i haurà de ser presentada per:
-L'alcalde/essa
Condicions d'accés
L’assistència es donarà prèvia petició de l’ens i pel termini d'un any. L’assistència s’iniciarà l’1 de gener, prèvia petició de l’ens locals abans del 15 de febrer de l’any en curs.
Contacte
Unitat prestadora del servei: Secretaria Intervenció Municipal Subunitat suport pressupostari i comptable Persona responsable: Elena Gisbert Ejarque
Adreça: Pere Martell, 2 - 43001 Tarragona
Telèfon: 977 296 671
Correu electrònic: sam.comptabilitat@dipta.cat
A qui va adreçat
Ens Locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb secretaria classificada de tercera categoria.
Drets i obligacions
Els usuaris d'aquesta assistència tindran els drets previstos en la Carta de Serveis del SAM, i com a dret específic d'aquesta assistència, els usuaris tenen dret a rebre l’assistència programada per al seu ens.
Formes de participació
Enquesta de satisfacció de l'assistència al finalitzar el servei.
Més informació
  a) Serà requisit indispensable que l’ajuntament hagi rebut les tutories que periòdicament s’oferiran per tal que el personal del SAM realitzi qualsevol tasca: tancament comptable, memòria, generació de fitxers del compte general...
b) La sol·licitud d’aquest servei exclou la petició del servei d’assessorament pressupostari i comptable ja que també està inclòs en aquest servei.
Normativa aplicable
Normativa aplicable: Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals,  RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei d’Hisendes locals, en matèria de pressupostos, Ordre 3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura pressupostària de les entitats locals, Bases d’execució del pressupost municipal, Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
Règim econòmic aplicable
No subjecte a preu públic

 Tràmits

Què necessiteu fer? Autenticat Canal Documentació que cal presentar Termini presentació
Aportar documentació signada per l'Alcalde
Documentació
A partir del 16-01-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Documentació

» Documentació aportada

Annex
Desistiment o renuncia d'una sol·licitud d'assistència
Documentació
A partir del 16-01-2019
Accedir carpeta
Nom
Obligatori
Requereix signatura?
Tipus document
Descarregar
Desistiment o renúncia de la sol.licitud

» Desistiment o renúncia de la sol.licitud d'assistència

Formulari web

 Seguiment de la tramitació

Des de la carpeta de tramitació podeu fer el seguiment dels vostres expedients i iniciar qualsevol tràmit disponible, com per exemple: aportar documentació o justificar una subvenció.

Accedir carpeta