Subvencions per a autònoms i microempreses culturals per dèficit COVID i per producció i acció cultural

Descripció

Convocatòria per a la concessió de subvencions
gestionades per la unitat de Cultura, destinades a microempreses i
professionals autònoms pertanyents al sector cultural de la demarcació
de Tarragona que hagin estat afectades per les circumstàncies
econòmiques derivades de la crisi de la COVID 19.

Àmbit
Subvencions - Cultura, esports, acció social i interès ciutadà
Com se sol·licita

La sol·licitud s’ha de fer en model normalitzat disponible a la seu electrònica de
la Diputació de Tarragona (https://seuelectronica.dipta.cat/inici) i es pot
presentar:
en suport paper presencialment a les oficines de Registre General
(Tarragona i Tortosa) de la Diputació de Tarragona, amb concertació de
cita prèvia a través del telèfon 977296617 o del correu electrònic
registregeneral@dipta.cat.
en suport paper a través del servei postal o:
a través de la seu electrònica de la Diputació, (tràmit: sol·licitud genèrica),
mitjançant signatura electrònica amb certificat electrònic de persona
física, en el cas de professionals autònoms, o de representant de persona
jurídica en el cas de les microempreses.

Condicions d'accés

Totes les persones beneficiaries físiques i jurídiques hauran de complir els
requisits específics següents:
Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a la demarcació de Tarragona i
acreditar a través del codi CNAE/IAE que el seu objecte social esta
d'acord amb la naturalesa de l'activitat per la qual demana la subvenció,
Acreditar que en el moment de declaració de l’estat d’alarma, el 14-3-
2020 estaven donats d’alta al codi CNAE/IAE
Acreditar que no tenen més de 10 treballadors assalariats (exclosos els
socis de l’empresa) a temps complert; ( o el seu equivalent en hores
totals ) en el cas d’empreses.
Acreditar una facturació màxima que no superi els 500.000 € durant l’any
2019.
Per a les persones professionals autònomes s’haurà d’acreditar que no é
assalariat de cap empresa, sigui quina sigui la seva naturalesa. Un
professional autònom que presenti sol·licitud , no podrà ser contractat
com a professional autònom o assalariat en un projecte o producció que
presenti una empresa que opti a l’ajut d’aquesta convocatòria.
Únicament en el cas d'empreses, també caldrà declarar responsablement:
Que disposa de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció
dels seus estatuts en el Registre mercantil o en el registre corresponent.
Que el sol·licitant disposa de facultats de representació de l'empresa,
d'acord amb l'escriptura notarial corresponent inscrita en el Registre
mercantil o en el registre corresponent, si escau, o d'acord amb qualsevol
altre mitjà vàlid en dret per acreditar la representació
Els beneficiaris han de complir els requisits generals previstos a l’article 13.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a la base setena
de les Bases Generals de Subvencions de la Diputació de Tarragona.

Contacte

Unitat prestadora del servei: Cultura

Persona responsable: Maria Jesús Cuadrado

Adreça: Palau de la Diputació de Tarragona. Passeig de Sant Antoni, 100, 43003  Tarragona

Telèfon: 977 296 634

Correu electrònic: cultura@dipta.cat
A qui va adreçat

Poden ser beneficiaris les persones professionals autònomes i /o les
empreses culturals, de fins a 10 treballadors, que no facturin més de 500.000 €
anuals, que la seva activitat principal sigui pertanyent al sector cultual de la
demarcació de Tarragona, i que en el moment de declaració de l’estat d’alarma
tingui associat un codi CNAE/ IAE , d’aquest sector i que sigui relacionat amb la
creació, la producció, l’exhibició. la gestió i suport logístic i la difusió i educació
cultural de la demarcació de Tarragona,