13:15 h | Dimecres 1 d'abril de 2020
 • INICI
 • CONTACTE
 • Seu electrònica

  Ajuntament de la Galera

  Ets a: Portada > Tauler d'Anuncis > Edicte Ampliació de...

  Tauler d'Anuncis

  Edicte Ampliació de granja agricola

  Data de publicació: 01-04-2015 a les 09:00 hores

  EDICTE SOBRE INFORMACIÓ PÚBLICA D'EXPEDIENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA D'AMPLIACIÓ DE GRANJA AVÍCOLA

   

  Mitjançant Providència d'Alcaldia de data 31 de març de 2015 es va acordar el sotmetiment a informació pública de l'expedient relatiu a llicència urbanística d'ampliació de granja avícola, a la parcel·la 80 del polígon 16 d’aquest terme municipal, classificada com a sòl no urbanitzable, formulada per En Manuel Navarro Martín, actuant en nom propi, de conformitat amb allò establert a l'article 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, i a l'article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, pel termini de vint dies a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així com al Tauler d'Anuncis de la Corporació, i a la pàgina web de l'Ajuntament, per tal que es puguin presentar les al·legacions i / o reclamacions que es tinguin per convenients, podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores a l’oficina de l'Ajuntament situada al carrer de Sant Llorenç, 36.

  A la Galera, a 1 d’abril de 2015

  L'Alcalde, Ramon A. Muñoz i Verge

 • Ajuntament de la Galera , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?