Informació Municipal Informació Municipal

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions i les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal i amb el dictamen CNS 6/2011 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, es procedeix a publicar les actes de la Junta de Govern Local excloent totes les dades de caràcter personal o qualsevol altra dada que podés afectar els drets a l’honor o a la intimitat personal i familiar.