Serveis de Tramitació Serveis de Tramitació

Verificació de documents electrònics

L’autenticitat és una propietat del document electrònic que ens informa del fet que el document:

  • És íntegre i, per tant, no ha estat modificat sense coneixement de l’autor o del destinatari.
  • Prové d’una persona identificada i coneguda.
  • El document és imputable a la persona, en qualitat d’autor o en una altra qualitat concreta, igualment coneguda.

Els fitxers de dades informàtiques amb aquesta propietat compleixen els requisits legals que es preveuen per als documents originals i autèntics en suport paper.

Aquesta idea potser és la més important que es deriva de la Llei 59/2003: els documents amb signatura electrònica són originals -a diferència dels documents còpia- i són autèntics, i per tant, quan una llei exigeix que un acte jurídic ha de documentar-se, es pot fer electrònicament si el document electrònic té la propietat de l’autenticitat.

L’autenticitat documental electrònica no canvia la naturalesa del document, de manera que el document privat ha de ser reconegut per l’autor, d’acord amb el mateix que regeix en el món presencial. En cas que el signatari negui l’autenticitat del document, es practicarà la prova de la signatura electrònica i, quan sigui positiva, es declararà que el document és autèntic.

Els serveis d’irrefutabilitat són essencials per poder provar l’autenticitat documental electrònica.

Validació de documents electrònics

La Diputació de Tarragona ofereix un sistema a través del qual es permet comprovar la integritat d’un document mitjançant la introducció d’un codi de referència que retorna el document concret. Es pot accedir a aquest sistema pitjant aquí.