Bases de subvencions Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 (Any 2022). 16/05/22
SAM-MSET.- Ampliar els terminis de justificació de les convocatòries 2021 de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics i les subvencions destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables, de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona per no poder disposar en el termini establert, del tràmit electrònic de presentació de les justificacions. 16/02/22
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 10/12/21
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) presentats pels ajuntaments i els consells comarcals del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre amb la participació d'altres ens locals de les comarques i universitats, i entitats sense finalitat lucrativa que hagin estat seleccionats per ser beneficiàries de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement, de l'Àrea del Gabinet de Presidència i Planificació, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
— 20 Items per Page
S´estan mostrant 1 - 20 de 32 resultats.

Acords de concessió de subvencions Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Patronat de Turisme.- Decret 2022-0000384.- Aprovar la modificació de la convocatòria del Premi Jordi Cartanyà any 2022 com a conseqüència de la redistribució de la quantia màxima i concessió i reconeixement de l'obligació corresponent. 25/11/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0000957.- Aprovar la concessió de subvencions per a la realització d'actuacions de foment de l'emprenedoria, any 2022. 23/11/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0000959.- Aprovar la concessió de les subvencions per a la creació o millora d'espais multiserveis de l’any 2022. 23/11/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0000966. Aprovar la concessió de subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, any 2022. 23/11/22
Ocupació i emprenedoria.- Acord núm. 2022-0000956.- Aprovar la concessió dels ajuts a les persones participants a la convocatòria Joves Emprèn Rural. 23/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 16 de novembre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022) 16/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 16 de novembre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions a entitats o persones físiques, sense afany de lucre, per a activitats culturals o d’interès ciutadà de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 16/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 8 de novembre de 2022 de concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 6/2021- 2/2022. Persones jurídiques privades amb i sense ànim de lucre 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 8 de novembre de 2022. Concessió de subvencions destinades a persones jurídiques privades amb i sense afany de lucre per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals, o d'interès per a la demarcació de Tarragona, editades durant l'any 2022. Resolució 3/2022 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de data 8 de novembre de 2022. Concessió de subvencions per al foment i difusió de publicacions editades durant l'any 2021. Resolució 2/2021 i 1/2022 Ens localsEns locals 09/11/22
SAC-Cultura. Acord núm. 2022-0000873. Concedir una subvenció a l'Associació Medieval Llegenda de Sant Jordi, d'acord amb la convocatòria destinada a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d'interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància, any 2022 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de data 8 de novembre de 2022 de concessió de subvencions i reconeixement de l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 6 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de data 8 de novembre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions destinades a entitats esportives que realitzin activitats esportives de caràcter singular a la demarcació de Tarragona (any 2022) 09/11/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de data 25 d'octubre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions destinades a entitats i fundacions de caràcter social per a activitats socials realitzades a la demarcació de Tarragona (any 2022) 26/10/22
Comunicació.- Concessió de subvencions per a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal editades el 2021. 26/10/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern número 2022-0000843 Aprovar la concessió de subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms/es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes d’interès cultural (any 2022) 26/10/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern del 25 d'octubre de 2022. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per a actuacions de grups i persones inscrits en el Catàleg. Resolució 5. 26/10/22
Patronat de Turisme.- Decret núm. 2022-0000370.- Aprovar la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2022. 25/10/22
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de l'11 d'octubre de 2022 d'aprovació de la concessió de subvencions a centres privats d’ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d’escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries (any 2022) 19/10/22
SAM-Cooperació - Acord 2022-0000805. - Concedir les subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. 19/10/22

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
AITC.- Decret núm. 2019-0001912.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Benifallet i reconèixer l’obligació corresponent a la Subvenció Excepcional, exercici 2016. 21/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001910.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament d'Albinyana i reconèixer l’obligació parcial corresponent a la subvenció del Programa obres sanejament, abastament i distribució aigua potable i modernització equipaments informàtics (PEXI), exercici 2018. 21/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001904.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Maspujols i reconèixer l’obligació corresponent a la Subvenció Excepcional, exercici 2018. 21/05/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001896.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments per activitats culturals 2018. 21/05/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001899.- Acceptar les justificacions presentades i el pagament per a inversions d'entitats 2018. 21/05/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001888.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments per activitats 2018. 21/05/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001886.- Acceptar les justificacions presentades per diverses entitats per activitats 2018. 21/05/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001885.- Acceptar les justificacions presentades per diversos CEE, per activitats extraescolars 2018. 21/05/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001882.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments, EMD i altres ens locals i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions activitats culturals 2018. 21/05/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001813.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments, EMD i altres ens locals i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions activitats culturals 2018, ajuntaments fins a 5000 habitants. 21/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001860.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Pradell de la Teixeta i reconèixer l’obligació corresponent a la Subvenció Excepcional, exercici 2017. 20/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001861.- Acceptar la justificació presentada per l'Ajuntament de Forès i reconèixer l'obligació corresponent a la Subvenció Excepcional, exercici 2017. 17/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001747.- Acceptar la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal 2018, programa de Sosteniment lloc secretaria-intervenció. 16/05/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001807.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides per a inversions extraordinaries, any 2017. 16/05/19
SAC-Cultura.- Decret núm. 2019-0001806.- Acceptar les justificacions presentades per diversos ajuntaments, i reconèixer les obligacions totals corresponents de les subvencions concedides a activitats esportives singulars, any 2018. 16/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001749.- Acceptació de la justificació presentada per diversos ajuntaments i reconeixement de les obligacions de la subvenció concedida del PAM 2018 del programa d'Inversions. 15/05/19
AITC.-Decret núm. 2019-0001748.- Acceptació de la justificació presentada i reconeixement de les obligacions de la subvenció concedida del PAM 2018 del programa de despesa corrent, a diversos ajuntaments. 15/05/19
SAM-Medi Ambient.- Decret núm. 2019-0001787.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació total, de les subvencions concedides per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany. Convocatòria 2018. 15/05/19
SAM-Medi Ambient.- Decret núm. 2019-0001724.- Acceptar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació total de la justificació de les subvencions nominatives, concedides a COPATE, per al control de mosquits als arrossars del Delta de l’Ebre i per al control de la mosca negra en el riu Ebre. Any 2018. 15/05/19
AITC.- Decret núm. 2019-0001726.- Acceptar la justificació presentada i reconèixer l'obligació de les subvencions concedides a diversos ajuntaments, corresponent a la línia del PAM anualitat 2017. 15/05/19