Catàleg de procediments administratius

Aprovació i publicació del Catàleg de procediments administratius de la Diputació de Tarragona

En compliment del mandat contingut a l’article 21.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, es publica a efectes informatius, el Catàleg de procediments de la competència de la Diputació de Tarragona, amb indicació dels terminis màxims de durada, així com dels efectes que produeix el silenci administratiu.

Així mateix, d’acord  amb les previsions de la legislació transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Catàleg de procediments també està disponible per a la seva consulta des del Portal de Transparència de la Diputació de Tarragona.

El Catàleg de procediments ha esta aprovat per decret de la Presidència, núm. 2018-0000205 de 25 de gener de 2018, i conté un total de 89 procediments administratius, que són tots aquells que s’inicien a instància de part.


Catàleg de procediments administratius.pdf