Fitxes descriptives vigents dels llocs de treball i taules retributives

Fitxa descriptiva del lloc de treball de gerent (RLT 2020, aprovació Ple 29-11-2019).pdf
Fitxes descriptives dels llocs de treball de comandament (RLT 2020, aprovació Ple 29-11-2019).pdf
Fitxes descriptives dels llocs tipus de comandament (RLT 2020, aprovació Ple 29-11-2019).pdf
Acord plenari de 28 de maig de 1998, d'aprovació de les funcions dels llocs de treball tipus del personal de brigades de la Diputació de Tarragona.pdf
Funcions dels llocs de treball laborals de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 83, de data 9 d'abril de 2008).pdf
Funcions dels llocs de treball laborals de les Escoles i Conservatoris de Música de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 63, de data 14 de març de 2008).pdf
Funcions dels llocs de treball laborals dels Centres d'Educació Especial de la Diputació de Tarragona (BOPT núm. 40 - fascicle primer, de data 16 de febrer de 2008.pdf
Funcions dels llocs de treball tipus del personal funcionari aprovades en en el Text refós de l'aprovació del Catàleg de llocs de treball (2020).pdf
Fitxa descriptiva del lloc de treball de comandament de Coordinador_a General (RLT 2024, aprovació Ple 01-12-2023).pdf
Fitxa descriptiva del lloc de treball tipus coordinador_a general (RLT 2024, aprovació Ple 01-12-2023).pdf
Fitxes dels llocs de treball de comandament que es creen a la Relació de llocs de treball del 2024 (RLT 2024, aprovació Ple 01-12-2023).pdf
Fitxes descriptives dels llocs de treball de comandament que es modifiquen a la Relació de llocs de treball del 2024 (RLT 2024, aprovació Ple 01-12-2023).pdf
Fitxes descriptives dels llocs de treball de comandament (modif. 1-2020 RLT 2020, aprovades pel Ple de 23-07-2020).pdf
Fitxes descriptives dels llocs de treball de comandament (RLT 2021, aprovació Ple 27-11-2020).pdf
Fitxes descriptives dels llocs de treball tipus i específics de comandament (Modificació 1-2021, aprovació Ple 28 de maig de 2021).pdf
Fitxes descriptives dels llocs de treball de comandament (Modificació 2-2021, aprovació Ple 30 de juliol de 2021).pdf
Fitxa descriptiva del lloc de treball de Gerent (Instrument d'Ordenació del Personal Directiu 2022, aprovació Ple 26 de novembre de 2021) signat.pdf
Fitxes descriptives dels llocs tipus i de llocs de treball de comandament (RLT 2022, aprovació Ple 26-11-2021).pdf
Rectificació fitxa descriptiva del lloc de treball núm. 1465 de vicesecretari (RLT 2022, rectificació Ple 25-02-2022). 1465 de vicesecretari (rlt 2022, rectificació ple 25-02-2022)
Fitxes descriptives dels llocs de treball de comandament (Modif. 1-2022, aprovació al Ple 6 de maig de 2022).pdf
Modificació fitxa del lloc de treball núm. 1456 (Modif. 3-2022, aprovació Ple 30 de setembre de 2022).pdf
Fitxes descriptives dels llocs de treball específics de comandament que es creen (RLT 2023, aprovació Ple 25 de novembre de 2022).pdf
Fitxes descriptives que es modifiquen dels llocs de treball específics de comandament (RLT 2023, aprovació Ple 25 de novembre de 2022).pdf
Fitxes descriptives dels llocs de treball específics de comandament que es creen (modif. 1_2023 RLT 2023, aprovació Ple 28 d’abril de 2023).pdf
Fitxes descriptives que es modifiquen dels llocs de treball específics de comandament (modif. 1_2023 RLT 2023, aprovació Ple 28 d’abril de 2023).pdf
Fitxes lloc tipus amb comandament (desdoblament fitxa lloc tipus cap de servei i fitxa Secretari-ària interventor-a) (Mod. 1-2024 RLT, aprovades pel Ple 31-05-2024).pdf
Fitxes de llocs de treball de comandament que es modifiquen (Modif. 1-2024, aprovades pel Ple 31-05-2024).pdf
Fitxes dels llocs de treball nous de comandament que es creen (Mod.1-2024 RLT, aprovades pel Ple 31-05-2024).pdf