Reglament del registre de factures de la Diputació de Tarragona

Informació

La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials, regula l’obligatorietat de disposar d’un Registre de factures.

L’objecte d’aquest reglament és crear el Registre de factures per dotar-lo d’autonomia plena i substantivat pròpia, independent del Registre General d’entrada i sortida de documents, i dependent de la Intervenció General.

 

  • Reglament del Registre de Factures [PDF]