Informes de control i auditories

Informes de Sindicatura de Comptes

La disposició addicional sisena de la llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives estableix que els informes de la Sindicatura de Comptes en la seva funció de fiscalització, un cop rebuts pels ens locals, s’han de sotmetre al coneixement dels òrgans de govern d’aquests ens i n’han de fer publicitat a llur seu electrònica corporativa.

 

Auditories

L'apartat primer de la disposició addicional sisena de la llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives estableix que els ens locals que en llur àmbit territorial d'actuació tinguin un nombre superior a cinquanta mil habitants, o quan llur pressupost global anual ultrapassi els cinquanta milions d'euros, han de sotmetre a auditories financeres els comptes de les entitats del seu sector públic i han de publicar-se en la seu electrònica corporativa.