Normativa de protecció de dades personals

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Títol Data de publicació
RGEPD 26/02/19
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Títol Data de publicació
LOPD GDD 26/02/19

Dades de contacte del Delegat de protecció de dades de la Diputació de Tarragona i del Patronat de Turisme

DPD@dipta.cat

Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003 Tarragona
Telèfon 977 296 600

Autoritats de control

Autoritat Catalana de protecció de dades

Agencia Espanyola de protecció de dades

Registre d'activitats de tractament

Informació als interessats en la recollida de dades

Drets dels interessats

Drets dels interessats