La Seu

Bases de subvencions

Títol Data de publicació
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 (Any 2022). 16/05/22
SAM-MSET.- Ampliar els terminis de justificació de les convocatòries 2021 de subvencions destinades a la realització d’actuacions per la protecció i defensa dels animals domèstics i les subvencions destinades a generar entorns més resilients, segurs i saludables, de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona per no poder disposar en el termini establert, del tràmit electrònic de presentació de les justificacions. 16/02/22
Modificació de les Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-2023 10/12/21
SAM-MSET.- Ampliació dels terminis de justificació per a tots els beneficiaris de les convocatòries 2020 de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona que s'indiquen, fins el 30 d'abril de 2021. 29/01/21
Derogar i deixar sense efecte les bases específiques reguladores del cofinançament de Projectes d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) que hagin estat seleccionats per ser beneficiaris de finançament FEDER dins de la convocatòria regulada per l'ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya - DGAPH per a PECT del FEDER-, aprovades pel Ple de la Diputació en data 29 de juliol de 2016 i publicades íntegrament al BOP de Tarragona núm. 184, de 27 de setembre de 2016. 02/12/20
Modificació de la Convocatòria de Subvencions per a inversions en habitatges municipals 2020. 10/06/20
Modificació de convocatòries del 2019, de subvencions de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM, de la Diputació de Tarragona per a l'ampliació dels terminis d'execució i de presentació de justificació. 04/06/20
Modificació de les Bases de diferents línies de subvencions del SAM 01/06/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001187, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions del Patronat de Turisme per ampliació dels terminis de presentació de justificacions. 16/04/20
Decret de la Presidència de la Diputació núm. 2020-0001186, de 15 d'abril de 2020, de modificació de convocatòries de subvencions per ampliar els terminis de presentació de documentació justificativa: Medi Ambient, Salut Pública i Territorial - Cultura - Ocupació i Emprenedoria. 16/04/20
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM), pel període 2020-23. 08/01/20
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat que cursa Cicles Formatius de Grau Superior a les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i bases específiques que han de regir la concessió de beques per a l'alumnat de les Escoles de Música i Conservatoris de Grau Professional de la Diputació de Tarragona.-Gestió de Centres d'Educació de l'Àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà. 28/03/18
Bases específiques per regular la concessió de subvencions gestionades per la Unitat de Cultura, del SAC, any 2018. 01/12/17
Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats de protecció i defensa dels animals domèstics de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM. 01/12/17
Bases específiques que han de regir la convocatòria dels procediment per a la concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, de la Unitat de Comunicació, del Gabinet de Presidència i Planificació. 01/12/17
Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM 01/12/17
Bases reguladores del programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del SAM. 01/12/17
Bases reguladores del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI) de la unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, del SAM. 03/11/17
— 20 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 20 de 32 resultats.

Acords de concessió de subvencions

Títol Data de publicació
Concertació.- Decret 2024-0002282.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Canonja i reconèixer l'obligació corresponent a les despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 10/05/24
Concertació.- Decret 2024-0002281.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de la Ràpita i reconèixer l'obligació corresponent a les despesa derivada de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2021. 10/05/24
SAC-Cultura. Acord de Junta de Govern de 7 de maig de 2024. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 2 08/05/24
SAC-Cultura. Acord de Junta de Govern de 7 de maig de 2024. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 1 08/05/24
Ocupació i emprenedoria.- Acord de concessió dels “Premis InJUè Emprèn dipta.cat 2023-2024". 17/04/24
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 16 d'abril de 2024. Concedir una subvenció a l’Ajuntament de Tarragona per a l'activitat Festival Tarraco Viva, d'acord amb la convocatòria destinada a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2024 17/04/24
Projectes Europeus.- Decret 2023-0007567.- Ampliació de la quantia total màxima i aprovació de la concessió de les subvencions corresponents al 25% de subvenció als PECTs del Territori, convocatòria 2023. 13/02/24
SAM-Cooperació - Decret 2023-0007523 - Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Vilanova de Prades i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018, Programa d'inversions. 28/12/23
SAM-MSET.- Decret 2023-0007288.-Concedir i reconèixer l’ obligació corresponent del Premi Iniciativa Medi Ambient, any 2023, pel reconeixement a projectes innovadors i capdavanters orientats a potenciar el desenvolupament sostenible del territori de Camp de Tarragona, les Terres de l’ Ebre i el Baix Penedès. 22/12/23
Patronat de turisme.- Decret 2023-0000368.- Aprovar la concessió de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística en règim de concurrència no competitiva, any 2023. 19/12/23
Patronat de Turisme.- Decret 2023-0000363.- Aprovar la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat en règim de concurrència no competitiva, any 2023. 19/12/23
SAM-Cooperació.- Acord 2023-0000986. Concedir les subvencions d'interessos de préstecs, exercici 2023. 15/12/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 12 de desembre de 2023. Concedir subvencions destinades a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 (8) 13/12/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 12 de desembre de 2023. Concedir subvencions destinades a ens locals i ens que en depenen per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 (7) 13/12/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern del 12 de novembre de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 8 13/12/23
SAM-MSET.- Concedir les subvencions per a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes de protecció i millora del medi ambient, per l'exercici 2023. 30/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern del 28 de novembre de 2023. Concedir subvencions i reconèixer l'obligació a ajuntaments per actuacions de grups i persones inscrits en l'eCatàleg. Resolució 7 30/11/23
SAM-MSET.- Concedir les subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals per a agrupacions de defensa forestal, ADF, convocatòria 2023. 29/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 28 de novembre de 2023. Concedir subvencions destinades a persones jurídiques privades sense afany de lucre per a activitats i actuacions estratègiques d’interès cultural o ciutadà d'especial impacte i rellevància territorial realitzades a la demarcació de Tarragona durant el 2023 29/11/23
SAC-Cultura. Acord de la Junta de Govern de 28 de novembre de 2023. Aprovar la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d’interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials (any 2023) 29/11/23

Reconeixements de les obligacions de pagament de subvencions

Títol Data de publicació
Patronat de Turisme - Decret 2024-0000128. Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2023. 14/05/24
Patronat de Turisme - Decret 2024-0000127. Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2023 14/05/24
Patronat de Turisme.- Decret 2024-0000124.-Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística, any 2023. 14/05/24
Ocupació i emprenedoria.- Decret 2024-0002274.- Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l’obligació total en favor de l’Ajuntament dels Garidells de la subvenció per a la creació o millora d'espais multiserveis de l’any 2023. 09/05/24
SAC-Cultura. Decret núm. 2024-0002254. Aprovar la documentació justificativa presentada per diferents ajuntaments i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida per a ens locals per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular. Any 2023 08/05/24
SAC-Cultura. Decret núm. 2024-0002251. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvencions concedides a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per a activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023 08/05/24
SAC-Cultura. Decret núm. 2024-0002250. Aprovar la documentació justificativa presentada per diversos Centres Privats d'Ensenyament Especial i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida a centres privats d’ ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d’ escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries (any 2023) 08/05/24
SAC-Cultura. Decret núm. 2024-0002249. Aprovar la documentació justificativa presentada per diverses entitats i reconèixer l’obligació corresponent a les despeses derivades de les subvenció concedida a persones jurídiques privades sense afany de lucre, per activitats culturals o d'interès ciutadà de caràcter singular realitzades a la demarcació de Tarragona, any 2023 08/05/24
Patronat de Turisme. - Decret núm. 2024-0000119.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2023. 08/05/24
Patronat de Turisme .- Decret núm. 2024-0000113.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2023. 08/05/24
CAM- Transició ecològica.- Decret 2024-0002246.- Acceptar la justificació presentada, reconèixer l'obligació total de la subvenció concedida per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2022, a Fleca l'Aresta SCCL. 08/05/24
Patronat de Turisme .- Decret núm. 2024-0000112.- Aprovar la justificació i el reconeixement de l’obligació de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat, any 2023. 08/05/24
CAM- Transició ecològica.- Decret 2024-0002170.- Acceptar la justificació presentada, reconèixer l'obligació total, de la subvenció concedida per entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de projectes i actuacions de protecció i millora del medi ambient, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2022, a l'associació per a la Conservació dels Ecosistemes Naturals. 06/05/24
SAC-Cultura. Decret núm. 2024-0002187. Aprovar la documentació justificativa presentada per diversos professionals, treballadors i treballadores autònoms/es, i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de Subvencions destinades a microempreses i a professionals o treballadors i treballadores autònoms /es de la demarcació de Tarragona pertanyents al sector cultural per a projectes singulars d'interès cultural (any 2023) 06/05/24
SAC-Cultura. Decret núm. 2024-0002191. Aprovar la documentació justificativa i reconèixer l'obligació de la subvenció concedida al Centre Especial Jeroni de Moragas en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a centres privats d’ ensenyament especial de la demarcació de Tarragona, autoritzats pel Departament d’Ensenyament, destinades a ajudar alumnes en règim d’ escolarització ordinària, no compartida, per a l’assistència a activitats extraescolars i complementàries (any 2023) 06/05/24
SAC-Cultura. Decret núm. 2024-0002193. Aprovar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament de Castellvell del Camp i reconèixer l'obligació corresponent a les despeses derivades de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals o d'interès per a la demarcació de Tarragona. Any 2021 06/05/24
Concertació.- Decret 2024-0002152.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2023. 03/05/24
Concertació.- Decret 2024-0002151.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament del Milà i reconèixer l'obligació, a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2023. 03/05/24
Concertació.- Decret 2024-0002150.- Acceptar la documentació justificativa presentada per diversos ajuntaments i reconèixer les obligacions corresponents a les despeses derivades de les subvencions concedides del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 03/05/24
Concertació.- Decret 2024-0002149.- Acceptar la documentació justificativa presentada per l'Ajuntament del Milà i reconèixer l'obligació, a les despeses derivades de la subvenció concedida del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020-2023 del Programa d'inversions, anualitat 2022. 03/05/24