Informació a la seu electrònica sobre la sol·licitud genèrica adreçada a la Diputació de Tarragona Informació a la seu electrònica sobre la sol·licitud genèrica adreçada a la Diputació de Tarragona

Descripció

El tràmit "sol·licitud genèrica" és el mecanisme que, de conformitat amb la legislació vigent, la Diputació
de Tarragona posa a disposició dels ciutadans per tal que puguin presentar una sol·licitud adreçada a
aquesta administració per iniciar un procediment administratiu.

El tràmit de sol·licitud genèrica admet l’addició d’un document annex. En aquells casos que aquest
document annex sigui una digitalització d’un document original en suport paper, la Diputació de
Tarragona es reserva el dret a requerir en qualsevol moment l’aportació del document original pel seu
acarament a efectes de comprovar l’autenticitat i la integritat del document tramès electrònicament.És
responsabilitat, doncs, del signant de la sol·licitud conservar aquests documents en suport paper a fi de
poder atendre els possibles requeriments.

Accés al tràmit electrònic