Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
Anunci adhesió a Localret 05/02/19
Projecte de rotonda a la intersecció entre la carretera T-314 i el camí de Sant Joan, Vinyols i els Arcs 28/01/19
Informació pública sobre l'aixecament d'actes prèvies a l'ocupació de béns i drets afectats per les obres del projecte "Condicionament de la carretera TV-2401 de la Bisbal del Penedès a la C-51. Tram: La Juncosa del Montmell-Mirador del Penedès" (expedient 8004330008-2017-001546 EXPR.) 28/01/19
Revocació de la delegació a la Junta de Govern de diverses competències i la seva delegació a diversos diputats delegats 24/01/19
Projecte de Centre de formació a l'edifici del Passeig de la Boca de la Mina a Reus 18/01/19
Plantilla de presonal de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, Patronat de Turisme i BASE-Gestió d'ingressos, per a l'exercici 2019 18/01/19
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 02/01/19
Modificació de les bases generals dels processos selectius de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms 09/01/19
Revocació de delegació específica i nova delegació de competència de la Presidència al Diputat Il·ltre. Sr. Sergi Pedret Llauradó 04/01/19
SAC-Cultura.- Acord de concessió de diverses peticions de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona editables durant l'any 2018 27/12/18
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018-selecció addicional 18/12/18
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions d'interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals 2018 20/12/18
SAM-AITC.- Concessió de les subvencions excepcionals 2018 del Servei d'Assistència Municipal 18/12/18
Emprenedoria i Ocupació.- Aprovació de la concessió i llurament dels premis de la 6a edició dels Premis Emprèn 2018 18/12/18
Anunci d'aprovació inicial del Projecte de condicionament de la carretera T-3231, d'Almoster a la Selva del Camp, variant d'Almoster. 13/12/18
Anunci de delegació de competències i de presidència de la Comissió Informativa del SAM per decret de Presidència núm. 2018-0003743 de data 4 de desembre de 2018 en relació a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal a favor de l'Il·ltre Sr. Joaquim Nin Borredà 10/12/18
Anunci de nomenament de membre de la Junta de Govern feta per decret de Presidència núm. 2018-0003739 de data 4 de desembre de 2018 al Sr. Mateu Montserrat Miquel 10/12/18
Anunci de nomenament de vicepresident primer feta per decret de presidència núm. 2018-0003744 de data 4 de desembre de 2018 al Sr. Joaquim Nin Borredà 10/12/18
SAM-Actuacions Integrals al Territori i Cooepració.-Concessió de les subvencions del Programa extraordinari d'ajuts per alfuncionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals. Curs 2017-2018. 04/12/18