Tauler d'anuncis Tauler d'anuncis

Títol Data de publicació
Anunci de delegació de competències i de presidència de la Comissió Informativa del SAM per decret de Presidència núm. 2018-0003743 de data 4 de desembre de 2018 en relació a l'Àrea del Servei d'Assistència Municipal a favor de l'Il·ltre Sr. Joaquim Nin Borredà 10/12/18
Anunci de nomenament de membre de la Junta de Govern feta per decret de Presidència núm. 2018-0003739 de data 4 de desembre de 2018 al Sr. Mateu Montserrat Miquel 10/12/18
Anunci de nomenament de vicepresident primer feta per decret de presidència núm. 2018-0003744 de data 4 de desembre de 2018 al Sr. Joaquim Nin Borredà 10/12/18
SAM-Actuacions Integrals al Territori i Cooepració.-Concessió de les subvencions del Programa extraordinari d'ajuts per alfuncionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals. Curs 2017-2018. 04/12/18
SAM-Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori; concessió d'una subvenció per a la implantacó de mesures recollides als Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) a l'Ajuntament de Rocafort de Queralt 2017 04/12/18
SAM-Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori; concessió i reconeixement de l'obligació del XIVè Premi Iniciativa Medi Ambient. Convocatòria 2018 03/12/18
Condicionament de la carretera T-3231 d'Almoster a la Selva del Camp. Variant d'Almoster. 03/12/18
Anunci de revocació de la delegació feta per decret de la Presidència núm. 2015-0002234, de 13 de juliol de 2015 al diputat Molt.Iltre Josep M. Cruset 27/11/18
SAC-Cultura.- Acord de concessió de diverses peticions de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l'any 2018 12/11/18
SAC Cultura Acord de rectificació d'errades materials detectades a l'Acord de Junta de Govern de data 26 d'octubre de 2018, relatiu a la concessió de subvencions per a activitats culturals de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de a Diputació de Tarragona. Any 2018. 12/11/18
Bases reguladores del Pla d'Acció Municipal (PAM) de 2019, de la Unitat d'Actuacions Integrals al Territori i Coooperació del SAM 05/11/18
Ocupació i Emprenedoria.-Acord de Concessió de subvencions per a la realització d'accions de foment a l'Emprenedoria i de suport a les empreses que contribueixin al desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. 29/10/18
Ocupació i Emprenedoria.-Acord de concessió de subvencions per a la realització d'accions de foment i dinamització de coworking. Any 2018 29/10/18
SAC-Cultura.-Acord de concessió i desestimació de subvencions a ajuntaments, altres ens locals per a activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona. Any 2018 29/10/18
SAC-Cultura.-acord de rectificació d'errada material en l'acord de la Junta de Govern de data 27/7/18, pel que fa a la desestimació de la sol·licitud de subvenció de la Societat Musical La Lira Ampostina per a projectes de caràcter singular. Inversions any 2018 29/10/18
SAC-Cultura.- Acord de concessió de diverses peticions de subvenció per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals i/o d'interès per a la demarcació de Tarragona editades durant l'any 2018. 28/09/18
AITC.- Acord de concessió de les subvencions del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’ equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) 2018 26/09/18
AITC.- Acord de concessió de les subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2018 - 2a selecció 26/09/18
Anunci de revocació de la delegació feta per decret de la Presidència núm. 2016-001455, de 23 de maig de 2016 a l'Iltre Sr. Joan Josep Malràs Pascual 18/09/18
Comunicació- Acord de concessió de subvencions a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, 2018 12/09/18