Registre de factures

A partir del 02/05/2013 estarà habilitat el registre de factures de la Diputació de Tarragona. En aquesta secció es troben els recursos necessaris per al lliurament electrònic de factures a la Diputació de Tarragona.

 

Lliurament de factures electròniques i consulta del seu estat:

 

Llistat dels codis de les unitats orgàniques:

 

Llista de codis DIR3:

 

Comunicació de dades fiscals i bancàries del proveïdor:

Per sol·licitar l'alta o modificació de les dades fiscals i bancàries caldrà realitzar el tràmit electrònic que es detalla a continuació, el qual permet a qualsevol persona, física o jurídica, i als ens locals i altres ens que formen part del sector públic, que hagi de rebre pagaments de la Diputació de Tarragona, comunicar les seves dades fiscals així com les del compte bancari de la seva titularitat on s’hagin d’abonar els pagaments.

Aquest tràmit permet tant realitzar la comunicació de les dades d’un nou compte corrent, com la modificació de comptes corrents comunicats prèviament. En tot cas, l’últim compte comunicat és el vàlid per a nous pagaments.

 

Oficines de registre presencial de factures:

OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRES A TARRAGONA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Passeig de Sant Antoni, 100
43003 TARRAGONA

OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRES A TORTOSA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
C/Montcada, 32
43500 TORTOSA

 

Període mig de pagament a proveïdors:

Càlculs realitzats a partir del setembre de 2014 d'acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Els càlculs anteriors a setembre de 2014 es realitzen d'acord amb l'article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, inclòs per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del Deute Comercial al Sector Públic, es publica el període mig de pagament a proveïdors de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.

2018

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [PDF]

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [XLS]

2019

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [PDF]

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [XLS]

2020

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [PDF]

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [XLS]

2021

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [PDF]

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [XLS]

2022

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [PDF]

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [XLS]

2023

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [PDF]

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [XLS]

 

Suport a l'usuari del registre de factures:

a/e: comptabilitat@dipta.cat

 

Enllaços d'interès: