Registre de factures

A partir del 02/05/2013 estarà habilitat el registre de factures de la Diputació de Tarragona. En aquesta secció es troben els recursos necessaris per al lliurament electrònic de factures a la Diputació de Tarragona.

 

Lliurament de factures electròniques i consulta del seu estat:

 

Llistat dels codis de les unitats orgàniques:

 

Llista de codis DIR3:

 

Document d'alta o modificació de dades del proveïdor:

El següent document s'ha de presentar degudament emplenat i signat a la Tresoreria de la Diputació de Tarragona. En cas que inclogui alta o modificació de dades bancàries s'ha de diligenciar i signar per l'oficina bancària corresponent donant fe que el titular del compte esmentat és el proveïdor o presentar un certificat de titularitat emès electrònicament.

 

Oficines de registre presencial de factures:

OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRES A TARRAGONA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Passeig de Sant Antoni, 100
43003 TARRAGONA

OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRES A TORTOSA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
C/Montcada, 32
43500 TORTOSA

 

Període mig de pagament a proveïdors:

Càlculs realitzats a partir del setembre de 2014 d'acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Els càlculs anteriors a setembre de 2014 es realitzen d'acord amb l'article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, inclòs per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del Deute Comercial al Sector Públic, es publica el període mig de pagament a proveïdors de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms.

2018

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [PDF]

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [XLS]

2019

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [PDF]

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [XLS]

2020

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [PDF]

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [XLS]

2021

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [PDF]

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [XLS]

2022

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [PDF]

Publicació del període mig de pagament a proveïdors [XLS]

Suport a l'usuari del registre de factures:

a/e: comptabilitat@dipta.cat

 

Enllaços d'interès: